Crelan Foundation

Crelan Foundation logo

Als coöperatieve bank wil Crelan zich op maatschappelijk vlak engageren. Daarom heeft de bank Crelan Foundation gelanceerd.

Het doel van Crelan Foundation is de coöperanten die lid zijn van een vereniging of als vrijwilliger werken te ondersteunen. Zij kunnen voor hun vereniging of initiatief een aanvraag indienen voor financiële steun.

De werking van Crelan Foundation richt zich op vijf domeinen: opleiding, gezondheid, cultuur, milieu en crowdfunding in de sport.

Voor en door coöperanten

Vele coöperanten zijn actief in een vereniging of werken als vrijwilliger mee aan een initiatief met een relevante en duurzame maatschappelijke weerslag. Zij  kunnen voortaan een aanvraag tot financiële steun voor hun vereniging of initiatief indienen. Crelan Foundation zal jaarlijks een aantal van deze initiatieven selecteren en financieel ondersteunen.

Ons engagement

Crelan is dus het resultaat van heel wat engagement en wil op haar beurt ook effectief aan de maatschappij bijdragen. Met Crelan Foundation ondersteunen we maatschappelijk relevante en duurzame projecten die onze samenleving beter maken.

De handen uit de mouwen

Maatschappelijke projecten financieel ondersteunen is een van de kernactiviteiten van Crelan Foundation, maar ons engagement gaat ook verder.

Zo werkt Crelan Foundation ook zelf acties uit binnen de vijf domeinen waarin ze actief is. Waar mogelijk wil Crelan Foundation de Crelan-medewerkers zelf ook betrekken in het maatschappelijk engagement.

De Crelan-medewerkers krijgen dan ook regelmatig de kans om zich als vrijwilliger in te zetten bij deze acties.

Crelan Foundation is ook:

Alles wat u moet weten om een project in te dienen

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle coöperanten van Crelan kunnen een aanvraag indienen om een project met maatschappelijke relevantie of een liefdadigheidsproject te steunen.

De coöperant is bij voorkeur zelf betrokken bij het project of de organisatie waarvoor hij/zij steun aanvraagt.

In welke domeinen is Crelan Foundation actief?

Crelan Foundation steunt projecten in het kader van volgende domeinen:

 • opleiding
 • gezondheid
 • cultuur
 • milieu
 • crowdfunding voor sporters.

 

Enkele voorbeelden

Opleiding

Uw organisatie of vereniging organiseert op vrijwilligersbasis cursussen voor specifieke doelgroepen.

Gezondheid

Uw vereniging organiseert uitstappen voor mindervaliden. Uw vereniging zorgt voor tele-onthaal voor specifieke thema’s of doelgroepen.

Cultuur

U wil met uw amateurtoneelvereniging een gratis opvoering brengen voor minder bedeelden.

Milieu

Uw vereniging staat in voor het beheer van een natuurgebied en heeft nieuw materiaal nodig.

Crowdfunding voor sporters

Deze aanvragen worden door Crelan Foundation doorgestuurd naar onze partner Sponsorise.Me voor verder behandeling.

Op het gebied van sport werkt de bank samen met het platform Sponsorise.me. Dat is een start-up voor sportieve sponsoring en crowdfunding met als missie: “ervoor zorgen dat sportieve projecten steun krijgen van particulieren, verenigingen, bedrijven, overheden en sponsoring door merken”. Het is het eerste Europese crowdfunding platform dat uitsluitend gewijd is aan sportieve projecten. Crelan treedt op als partner voor een aantal projecten op het platform.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor steun moet een project aan volgende criteria beantwoorden:

 • Het moet kaderen in een van de vijf domeinen waarin Crelan Foundation actief is.
 • Het moet de steun genieten van minimaal 3 coöperanten.
 • Het handelt over een Belgisch project en het gaat uit van een organisatie die actief is in België.
 • Het project en/of de werking van de organisatie moet maatschappelijk relevant en verantwoord zijn.
 • Het project en/of de werking van de organisatie sluit aan bij de waarden van Crelan (persoonlijk, verantwoord, verbonden en respectvol).
 • Het project en/of de werking van de organisatie zijn in overeenstemming met de coöperatieve waarden van de Internationale Coöperatieve  Alliantie, de ICA-principes (maatschappelijk engagement, samenwerking en participatie bevorderen, respect voor iedereen, solidariteit en opleiding).
 • Het project heeft geen commercieel oogmerk. Uitzonderingen worden gemaakt voor kleinschalige crowdfundingprojecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Het project moet kaderen binnen het globale budget dat Crelan Foundation beheert.
 • Het project wordt bij voorkeur nog niet ondersteund door een andere bank, verzekeraar of financiële instelling.
 • Het project moet voldoende onderbouwd zijn - ook cijfermatig - en waarheidsgetrouw worden beschreven.
 • Het project mag niet ingediend worden door bestuurders of ex-bestuurders van Crelan.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier. Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van uw project.

 

Hoe worden de aanvragen behandeld?

De aanvragen worden na analyse en beoordeling voorgelegd aan het Crelan Foundation Comité dat periodiek samenkomt.

De aanvrager krijgt een ontvangstmelding met daarin een vooropgestelde tijdspanne waarin hij/zij een antwoord mag verwachten.

Als er onduidelijkheden zijn in de aanvraag zal Crelan contact opnemen met de aanvrager om meer informatie te bekomen.

Bij de beoordeling van een aanvraag en bij de selectie van projecten wordt er rekening gehouden met:

 • De mate waarin de aanvraag beantwoordt aan de gestelde criteria;
 • De mate waarin het dossier beargumenteerd is;
 • De maatschappelijke rol en relevantie van het project;
 • Het feit of het project past in het totale budget van Crelan Foundation en het aandeel dat het in dit totale budget inneemt.
 • Een evenwichtige spreiding van de projecten over de vijf domeinen waarin Crelan Foundation actief is en een evenwichtige geografische spreiding over België.

Op basis daarvan worden periodiek een reeks aanvragen geselecteerd door de werkgroep en het Comité van Crelan Foundation. Deze projecten ontvangen dan een financiële steun van Crelan Foundation.

Wat gebeurt er bij een selectie ?

Crelan neemt contact op met de aanvrager en maakt verdere afspraken in functie van de concrete steun.

Wat indien uw project niet geselecteerd werd ?

Niet alle projecten kunnen geselecteerd worden. Bij het antwoord zal Crelan verduidelijken of het project al dan niet aan de criteria voldoet. Projecten die voldoen aan de voorwaarden, maar niet geselecteerd werden, kunnen na een tijdspanne van een jaar opnieuw ingediend worden.

 

De projecten die worden ingediend bij Crelan Foundation worden in ‘golven’ behandeld

Afsluiting van de aanvragen Feedback aan de indiener van het project
1ste golf 01/03/2019 15/04/2019
2de golf 01/06/2019 15/07/2019
3de golf 01/09/2019 15/10/2019
4de golf 01/12/2019 15/01/2019