Coöperant worden

- Reclame -

agent-client

Hoe coöperant van CrelanCo worden?

Ageert u vanuit uw hoedanigheid van natuurlijke persoon? En hebt u de MiFID-vragenlijst ingevuld en is daaruit gebleken dat een investering in de coöperatieve aandelen van CrelanCo geschikt is voor u?

Dan komt u in aanmerking om coöperant van CrelanCo te worden. Alle praktische informatie (prospectus en aanvulling, terugbetalingsmodaliteiten, risico’s, …) in dit verband vindt u onder de rubriek coöperatieve aandelen.
U kunt met uw vragen ook terecht in de kantoren van Crelan. Inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo gebeurt ook in de Crelan-kantoren.

Hoe inschrijven op coöperatieve aandelen?

Lees het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 en de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 alvorens in te schrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Deze kunt u ook raadplegen bij uw Crelan-agent.

Voor vrijblijvend advies en voor de effectieve inschrijving op coöperatieve aandelen kunt u eveneens terecht in de Crelan-kantoren.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 22 december 2021 en de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Kosten

De inschrijving op coöperatieve aandelen is kosteloos.

Coöperanten met 10 of meer coöperatieve aandelen betalen in principe een jaarlijkse bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan ze gebruik kunnen maken. Deze bijdrage van € 36 is evenwel niet verschuldigd door:

 • jongeren tot 23 jaar
 • houders van een Crelan-betaalrekening (al dan niet in een Pack), met uitzondering van een Crelan Basic of Zichtrekening Invest.

Dividend

Wat ?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist elk jaar eind april op basis van de resultaten van de bank of een dividend wordt uitgekeerd aan de CrelanCo-coöperanten. De Algemene Vergadering bepaalt in dat geval ook hoeveel het dividend bedraagt.

In sommige gevallen dient u bij het evalueren van het rendement ook rekening te houden met de jaarlijkse bijdrage van € 36 voor de ontwikkeling en het beheer van de voordelenkorf voor CrelanCo-coöperanten. Die is meer bepaald verschuldigd als u wel aandeelhouder bent van CrelanCo, maar geen betaalrekening hebt bij Crelan of indien uw betaalrekening een Crelan Basic of Zichtrekening Invest is.

Wanneer?

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de uitkering van een dividend goedkeurt, wordt dit begin mei op uw Crelan-betaalrekening gestort

Hoe ?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.
Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.
Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Fiscaliteit?

Op een eerste schijf van € 800 dividenden (inkomstenjaar 2022) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen  zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 800.

De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden.

U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Recentste dividend

Het dividend dat werd uitgekeerd voor het jaar 2021, bedraagt 3%.

Opgelet: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Historiek dividenden

Dit zijn de dividenden die de jongste jaren werden uitgekeerd:

 • 2017: 3%
 • 2018: 3%
 • 2019: 3%
 • 2020: 3%
 • 2021: 3%

Opgelet: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Maximumdividend

Het dividend is wettelijk beperkt tot maximum 6%.

Resultaat campagne 2021

Het resultaat van de inschrijvingen op coöperatieve aandelen bedroeg in het boekjaar 2021 € 23.829.936

Risicoscore 5

Risico's

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 22 december 2021  te lezen, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren evenals de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022.

Risico's

Deze Crelan-productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten.

Een investering in coöperatieve aandelen komt overeen met een MiFID-risico van niveau 5. De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

 

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

 • Kredietrisico: het risico dat de uitgever door zijn eigen schuldenaars niet  wordt  terugbetaald,  rekening houdend  met  de  concentratiedimensies van de kredietportefeuille, in  het  bijzonder  wat  hypothecair krediet betreft.
 • Marktrisico:  het  risico  dat  de  uitgever  verliezen  lijdt  ten  gevolge  van  een ongunstige  evolutie  van  de markten, in het bijzonder in het kader  van  een  scenario  met  een  stijging van de renteniveaus.
 • Operationeel  risico:  het  risico  dat  verband  houdt  met  de  goede  interne werking van Crelan en haar bekwaamheid om aan externe gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden.
 • Regulatoir en prudentieel risico: de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving  die  van  toepassing is op de uitgever en op de banksector, alsmede het risico dat bepaalde reglementeringen niet zouden worden gerespecteerd.
 • Liquiditeitsrisico: het risico van een slechte inschatting door de uitgever  van  zijn  liquiditeitsbehoeften om  zijn  verplichtingen  te  kunnen  naleven  of  het  feit  dat  hij  moeilijk  liquiditeiten op de markten kan vinden omwille van een economische crisis  of  een  uitzonderlijke  situatie;  gezien  het  hoge  volume  aan spaardeposito’s  op  de  balans  van  Crelan, is een belangrijke bron van liquiditeitsrisico  het  risico  dat  een  groot deel van de cliënteel op een gegeven moment de terugbetaling zou vragen van haar deposito's.
 • De risico's die verbonden zijn aan het bestaan van een federatie van kredietinstellingen gebaseerd op een solidariteit waarbij de nakoming van de verplichtingen van elk van de entiteiten van de federatie door de andere entiteiten wordt gewaarborgd in geval van in gebreke blijven door één of meer van deze entiteiten.
 • De verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent ongeveer een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De ECB heeft de Crelan-groep bevestigd dat zij zich niet verzet tegen de transactie maar dat zij deze aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters onderwerpt.
 • De impact van Covid-19.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • het feit dat het om aandelen gaat, hetgeen betekent dat de belegger een kapitaalinbreng doet in het eigen vermogen van de emittent en indirect in Crelan NV, waarvan CrelanCo voor 99 % aandeelhouder is; in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo kunnen de coöperatieve aandelen slechts terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft; de coöperatieve aandelen worden bovendien niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen of dalen als gevolg van de evolutie van de financiële markten; ze bieden geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking.  Dit betekent dat de financiële moeilijkheden van Crelan door haar aandeelhouders en schuldeisers zullen moeten opgevangen worden, zonder tussenkomst van de Belgische Staat. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd. Bovendien komen de coöperatieve aandelen ook niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel;
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn belegging wenst terug te  krijgen  moet:
  - zich  terugtrekken uit de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden; in geval van ontslag heeft de coöperant maximum recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen een minwaarde van hun aandelen moeten dragen terwijl deze geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde)
  - of zijn aandelen overdragen aan  een  kandidaat-overnemer  die  hij  zelf  moet  vinden  gezien deze aandelen  niet  verhandeld  worden  op een beurs of handelsplatform.

Terugbetaling

Terugbetaling

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal.

Wachttijd

 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.
 • Gebeurt de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.


Niettemin kan de raad van bestuur het ontslag, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Gevolgen voor de coöperantenvoordelen

Coöperanten die de volledige terugbetaling hebben aangevraagd, blijven de coöperantenvoordelen genieten tot en met 31 december van het jaar vóór de effectieve terugbetaling van het kapitaal.

Vanaf 1 januari van het jaar waarin hun kapitaal teruggestort zal worden, kunnen ze geen aanspraak meer maken op de voordelen.

Bijgevolg is de eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma vanaf dat ogenblik ook niet meer verschuldigd.

Terugbetalingsprocedure minderjarigen

Coöperatieve aandelen zijn roerende goederen en de verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt geregeld door verschillende wetsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van minderjarigen.

Deze bepalingen stipuleren dat ouders die de roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen, hiervoor de voorafgaande toestemming van de vrederechter nodig hebben.

Deze toestemming kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift tot machtiging bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige.

Voor deze aanvraag moet een rolrecht worden betaald (kosten die de griffie aanrekent voor de opening van een dossier). Het juiste bedrag van dit rolrecht kan telefonisch bekomen worden bij de griffie van het vredegerecht.

Wanneer de vrederechter oordeelt dat het verzoekschrift de belangen van de minderjarige dient, zal hij zijn toestemming geven. Daarna kunnen de ouders het nodige doen voor de terugbetaling van de coöperatieve aandelen.

Crelan stelt het in te vullen verzoekschrift tot machtiging (.pdf) ter beschikking van de ouders (of voogden).

Terugbetalingsprocedure minderjarigen (Download het bestand )

Prospectus

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 en de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 22 december 2021 en de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.