Coöperant worden van CrelanCo

coöperant worden

-Reclame-

Inschrijven op de coöperatieve aandelen

Voor vrijblijvend advies en voor de effectieve inschrijving op coöperatieve aandelen gaat u langs bij uw Crelan-agent.

Lees het prospectus van 19 maart 2024 voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024 om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen alvorens in te schrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Die kunt u ook raadplegen bij uw Crelan-agent.

Opmerking: het feit dat het prospectus van 19 maart 2024 en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Kosten

Naast wat tijd voor een goed gesprek met uw Crelan-agent, kost inschrijven op coöperatieve aandelen u niets.

Coöperanten met 10 of meer coöperatieve aandelen betalen in principe een jaarlijkse bijdrage van € 36 voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan ze gebruik kunnen maken.

Deze bijdrage moet niet betaald worden door:

 • jongeren tot en met 24 jaar;
 • houders van een Crelan-betaalrekening (al dan niet in een pack), met uitzondering van een Crelan Basic of Zichtrekening Invest.

Dividend

Wat?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist elk jaar eind april op basis van de resultaten van de bank of een dividend wordt uitgekeerd aan de coöperanten van CrelanCo. De Algemene Vergadering bepaalt in dat geval ook hoeveel het dividend bedraagt.

In sommige gevallen moet u bij het evalueren van het rendement ook rekening houden met de jaarlijkse bijdrage van € 36 voor de ontwikkeling en het beheer van de voordelenkorf voor coöperanten. Die betaalt u als u aandeelhouder bent van CrelanCo, maar geen betaalrekening hebt bij Crelan of als uw betaalrekening een Crelan Basic of Zichtrekening Invest is.

Wanneer?

Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de uitkering van een dividend goedkeurt, wordt dit begin mei op uw Crelan-betaalrekening gestort.

Hoe?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.

Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.

Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Fiscaliteit

Op een eerste schijf van € 833 dividenden (inkomstenjaar 2024) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 833.

De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden.

U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Recentste dividend

Het dividend dat werd uitgekeerd voor het jaar 2023, bedraagt 4,25%, berekend op de statutaire uitgifteprijs van het aandeel.

Opgelet: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Historiek dividenden

Dit zijn de dividenden, berekend op de statutaire uitgifteprijs van het aandeel, die de jongste jaren werden uitgekeerd.

 • 2018: 3%
 • 2019: 3%
 • 2020: 3%
 • 2021: 3%
 • 2022: 4%
 • 2023: 4,25%

Opgelet: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Maximumdividend

Het dividend is wettelijk beperkt tot maximum 6%.

Resultaat campagne 2023

Het resultaat van de inschrijvingen op coöperatieve aandelen bedroeg in het boekjaar 2023 € 51.923.685,60.
De uittredingen bedroegen € 23.583.336,80.

Risicoscore 5

Risico's

Crelan-productscore

Deze Crelan-productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

Risico's

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen moeten potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 19 maart 2024 te lezen, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren, evenals de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024.

Een investering in coöperatieve aandelen komt overeen met een MiFID-risico van niveau 5. De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever

 • Risico op gebrek aan solvabiliteit: het risico dat de bank eventuele verliezen niet kan opvangen met het beschikbare kapitaal, wat leidt tot mogelijke verliezen voor schuldeisers en coöperanten. De specifieke kenmerken van de coöperatieve structuur (specifieke rechten verbonden aan coöperatieve aandelen, terugbetaling a pari, beperking van het stemrecht enz.) leiden er toe dat de plaatsing van aandelen bij bepaalde categorieën beleggers (bijvoorbeeld institutionele beleggers die gewoonlijk grote bedragen kunnen investeren) moeilijker te overwegen is, hetgeen de capaciteit en de snelheid van handelen van de groep kan beperken, vooral in striktere prudentiële situaties. In dit verband kan het nodig zijn een herstelplan in werking te stellen met verschillende mogelijke gevolgen, zoals het onvermogen om een dividend uit te keren, het onvermogen om aandelen terug te betalen, een waardeverlies van de aandelen of in een extreem geval zelfs een totaal verlies van de waarde van het aandeel.
 • Risico op een daling van rendabiliteit: risico van veranderingen in de (toekomstige) rendabiliteit die een negatief effect kunnen hebben op de financiële positie van de Groep. Dit heeft als mogelijk gevolg voor Crelan een lagere reserve en een geringere versterking van het eigen vermogen en, voor de coöperanten, de uitkering van een lager dividend, , een negatief effect op de waarde van de aandelen (of zelfs een totaal waardeverlies), de onmogelijkheid om in bepaalde jaren dividenden uit te keren of de onmogelijkheid om de coöperatieve aandelen terug te betalen.
 • Risico van een tekort aan liquiditeit: risico dat onvoldoende activa snel genoeg kunnen worden gerealiseerd om aan de verplichtingen van de Groep te voldoen. Dit kan het vermogen van CrelanCo aantasten om dividend uit te keren of de coöperanten terug te betalen, of zelfs leiden tot een waardeverlies van het aandeel, en in een extreme situatie zelfs tot een totaal waardeverlies.
 • Risico gelinkt aan de kredietwaardigheid van de tegenpartijen: risico dat, als gevolg van een verslechtering van de macro-economische situatie of van geopolitieke conflicten, verscheidene tegenpartijen tegelijkertijd in gebreke blijven bij de nakoming van hun betalingsverplichtingen tegenover de Groep. De Groep moet dan verliezen lijden, wat zijn winstgevendheid en zijn kapitaalpositie kan aantasten.
 • Risico ten gevolge van verandering in marktfactoren: risico van marktschommelingen die het resultaat en de financiële positie van de Groep beïnvloeden (bijv. schommelingen in rentevoeten, wisselkoersen). Dit kan leiden tot verliezen voor de Groep en zijn kapitaal aantasten.
 • Risico van informatiebeveiliging, informatietechnologie en gegevensbescherming: risico van verlies als gevolg van opzettelijke of onopzettelijke inbreuken die de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van IT-systemen aantasten. Deze risico's worden bovendien geaccentueerd door de aanzienlijke uitbesteding van de IT-diensten van de Crelan-groep, omdat er minder directe controle is over deze diensten en de partners die deze diensten verlenen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen leiden tot financiële verliezen en schade aan de reputatie van de Groep, met gevolgen voor de liquiditeit, de solvabiliteit en de rendabiliteit.
 • Risico's verbonden aan de integratie van AXA Bank Belgium: risico's dat de operationele en financiële integratie van AXA Bank Belgium in de Groep langer duurt, meer middelen vergt dan oorspronkelijk gepland of de geplande synergiën niet oplevert om de kosten van de overname van ABB terug te verdienen zoals verwacht. Dit kan een negatief effect hebben op de financiële situatie van CrelanCo en de Groep en mogelijk op het vermogen om een dividend uit te keren dat in overeenstemming is met de verwachtingen van de coöperanten, of zelfs het onvermogen om een dividend uit te keren.
 • Gedrags- en integriteitsrisico's: in eerste instantie de risico's van een commerciële benadering van de cliënt die niet in overeenstemming is met het beleggersprofiel van de cliënt, wat kan leiden tot beleggingsongelukken en dus ook tot reputatierisico's. Dit kan leiden tot het opleggen van bepaalde boetes of sancties tegen de Groep, wat ook zijn reputatie kan aantasten. In dergelijke gevallen bestaat er ook de mogelijkheid dat de belegger het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verliest, mede gelet op het feit dat hetzelfde risico ook bij de verkoop van CrelanCo aandelen geldt.
 • Operationele risico's: voor Crelan zijn dit vooral risico's die voortvloeien uit problemen met de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van activiteiten die worden uitbesteed of in samenwerking met derden worden verricht. Dit kan een niet-financieel gevolg hebben (bijvoorbeeld reputatieschade) of een financieel gevolg (gevolgen voor de winstgevendheid of liquiditeit).
 • Risico’s verbonden aan het respecteren van reglementaire en prudentiële regels: risico's in verband met wijzigingen in de regelgeving die op de Groep van toepassing is en dat de Groep onvoldoende actie heeft ondernomen om dit op een gepaste wijze op te volgen. Het gevolg hiervan kan zowel financieel (bv. impact op rendabiliteit door dat de Groep een boete krijgt ten gevolge van niet-naleving) als niet-financieel zijn.
 • Risico op reputatieschade : risico van verlies of ongunstige verandering in zijn financiële positie als direct of indirect gevolg van aantasting van zijn reputatie of imago.
 • Milieu-, sociaal en bestuurlijk risico (ESG): risico’s van negatieve financiële gevolgen voor de Groep die voortvloeien uit de huidige of toekomstige gevolgen van milieu-, sociale en/of bestuurs factoren voor haar tegenpartijen, belegde activa of eigen activa en activiteiten. Voor de Groep is vooral het overgangsrisico belangrijk met een impact op kredietrisico gezien het grootste deel van de portefeuille van Crelan Groep hypothecaire kredieten zijn met hypothecaire inschrijving of mandaat op onroerende goederen. Deze vormen een garantie voor de bank en zijn onderhevig aan overgangsrisico.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • Het feit dat het om aandelen gaat, hetgeen betekent dat de belegger een kapitaalinbreng doet in het eigen vermogen van de emittent en indirect in Crelan NV en AXA Bank Belgium NV, waarvan CrelanCo voor 100% aandeelhouder is; in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo kunnen de coöperatieve aandelen slechts terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft; de coöperatieve aandelen worden bovendien niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen of dalen als gevolg van de evolutie van de financiële markten; ze bieden geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie.
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking. Dit betekent dat de financiële moeilijkheden van CrelanCo en haar dochterondernemingen door haar aandeelhouders en schuldeisers zullen moeten opgevangen worden, zonder tussenkomst van de Belgische Staat. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd en deze komen ook niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel. Een gevolg van de bail-in is bovendien het eventueel doorstromen van de verliezen van de filialen naar de moedermaatschappij (CrelanCo). Dit betekent dat de aandeelhouders van CrelanCo sinds de overname van AXA Bank Belgium ook de belangrijke verliezen van AXA Bank Belgium en haar eventuele dochterondernemingen zouden moeten dragen, naast die van Crelan NV en haar dochterondernemingen (tegenwoordig Europabank). Bovendien zouden de afwikkelingsautoriteiten, gezien de solidariteit die binnen de federatie bestaat tussen CrelanCo en Crelan NV, de waarde van de coöperatieve aandelen kunnen verminderen omwille van verliezen van één van de entiteiten van de groep, en in het bijzonder van Crelan NV.
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn belegging wenst terug te krijgen moet:
  - zich terugtrekken uit de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden; in geval van ontslag heeft de coöperant maximum recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen een minwaarde van hun aandelen moeten dragen terwijl deze geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde). Ook bestaat het risico dat de inleg niet wordt terugbetaald in geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of massale terugtrekking van coöperanten;
  - of zijn aandelen overdragen aan een kandidaat-overnemer die hij zelf moet vinden gezien deze aandelen niet verhandeld worden op een beurs of handelsplatform. Het is dus mogelijk dat er niet snel of helemaal geen kandidaat overnemer voor de aandelen wordt gevonden.

Terugbetaling

Terugbetaling

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal.

Wachttijd

 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.
 • Gebeurt de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Niettemin kan de raad van bestuur het ontslag, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Gevolgen voor de coöperantenvoordelen

Coöperanten die de volledige terugbetaling hebben aangevraagd, blijven de coöperantenvoordelen genieten tot en met 31 december van het jaar vóór de effectieve terugbetaling van het kapitaal.

Vanaf 1 januari van het jaar waarin hun kapitaal teruggestort zal worden, kunnen ze geen aanspraak meer maken op de voordelen.

Bijgevolg is de eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma vanaf dat ogenblik ook niet meer verschuldigd.

Terugbetalingsprocedure minderjarigen

Coöperatieve aandelen zijn roerende goederen en de verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt geregeld door verschillende wetsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van minderjarigen.

Deze bepalingen stipuleren dat ouders die de roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen, hiervoor de voorafgaande toestemming van de vrederechter nodig hebben.

Deze toestemming kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift tot machtiging bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige.

Voor deze aanvraag moet een rolrecht worden betaald (kosten die de griffie aanrekent voor de opening van een dossier). Het juiste bedrag van dit rolrecht kan telefonisch bekomen worden bij de griffie van het vredegerecht.

Wanneer de vrederechter oordeelt dat het verzoekschrift de belangen van de minderjarige dient, zal hij zijn toestemming geven. Daarna kunnen de ouders het nodige doen voor de terugbetaling van de coöperatieve aandelen.

Crelan stelt het in te vullen verzoekschrift tot machtiging ter beschikking van de ouders (of voogden).

Prospectus

Lees voordat u belegt in deze aandelen zeker het prospectus van 19 maart 2024 voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Opmerking: het feit dat het prospectus van 19 maart 2024 en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.