Coöperant worden

- Reclame -

agent-client

Hoe coöperant van Crelan worden?

Ageert u vanuit uw hoedanigheid van natuurlijke persoon? En hebt u de MiFID-vragenlijst ingevuld en daaruit gebleken is dat een investering in de coöperatieve aandelen van CrelanCo geschikt is voor u?

Dan komt u in aanmerking om coöperant van Crelan te worden. Alle praktische informatie (prospectus en aanvulling,  terugbetalingsmodaliteiten, risico’s, …) in dit verband vindt u onder de rubriek coöperatieve aandelen.
U kunt met uw vragen ook terecht in de kantoren van Crelan. Inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo gebeurt ook in de Crelan-kantoren.

Hoe inschrijven op coöperatieve aandelen?

Lees het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 2 juli 2019 en de aanvullingen van 17 juli 2019 en van 18 februari 2020 alvorens in te schrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Deze kunt u ook raadplegen bij uw Crelan-agent.

Voor vrijblijvend advies en voor de effectieve inschrijving op coöperatieve aandelen kunt u eveneens terecht in de Crelan-kantoren.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 2 juli 2019 en de aanvullingen van 17 juli 2019 en van 18 februari 2020 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Kosten

De inschrijving op coöperatieve aandelen is kosteloos.

Coöperanten met 10 of meer coöperatieve aandelen betalen in principe een jaarlijkse bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan ze gebruik kunnen maken. Deze bijdrage van € 36 is evenwel niet verschuldigd door:

 • jongeren tot 23 jaar
 • houders van een Crelan-zichtrekening (al dan niet in een Pack), met uitzondering van een iRekening of Zichtrekening Invest.

Praktisch: aandeelhoudersrekening

Wanneer u in een Crelan-agentschap inschrijft op coöperatieve aandelen, zullen wij voor u een aandeelhoudersrekening met een eigen aandeelhoudersrekeningnummer openen zodat het aantal coöperatieve aandelen waarop u inschrijft, hierop kan worden gedeponeerd en beheerd. Vanaf dat ogenblik bent u coöperant en kunt u gebruik maken van de voordelen waarop dit statuut recht geeft.

Dividend

Wat ?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist elk jaar eind april op basis van de resultaten van de bank of een dividend wordt uitgekeerd aan de Crelan-coöperanten. De Algemene Vergadering bepaalt in dat geval ook hoeveel het dividend bedraagt.

In sommige gevallen dient u bij het evalueren van het rendement ook rekening te houden met de jaarlijkse bijdrage van € 36 voor de ontwikkeling en het beheer van de voordelenkorf voor Crelan-coöperanten. Die is meer bepaald verschuldigd als u wel aandeelhouder bent van Crelan, maar geen zichtrekening hebt bij Crelan of indien uw zichtrekening een iRekening of Zichtrekening Invest is.

Wanneer?

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de uitkering van een dividend goedkeurt, wordt dit begin mei op uw Crelan-zichtrekening gestort

Hoe ?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.
Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.
Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Fiscaliteit?

Op een eerste schijf van € 812 dividenden (inkomstenjaar 2020) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen  zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 812

De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden.

U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Recentste dividend

Het dividend dat werd uitgekeerd over het jaar 2018 bedroeg 3%.

Opgelet: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Historiek dividenden

Dit zijn de dividenden die de jongste jaren werden uitgekeerd:
2014: 3,25%
2015: 3,25%
2016: 2,75%
2017: 3%
2018: 3%
 

Opgelet: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Maximumdividend

Het dividend is wettelijk beperkt tot maximum 6%.

Resultaat campagne 2019

Het resultaat van de inschrijvingen op coöperatieve aandelen bedroeg in het boekjaar 2019 € 84.747.440

Risicoscore 5

Risico's

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 2 juli 2019  - met inbegrip van de aanvulling van 17 juli 2019 en de aanvulling van 18 februari 2020 - te lezen, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.

Risico's

Deze Crelan-productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten.

Een investering in coöperatieve aandelen komt overeen met een MiFID-risico van niveau 5. De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

 

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

 • Kredietrisico: het risico dat de uitgever door zijn eigen schuldenaars niet  wordt  terugbetaald,  rekening houdend  met  de  concentratiedimensies van de kredietportefeuille, in  het  bijzonder  wat  hypothecair krediet betreft.
 • Marktrisico:  het  risico  dat  de  uitgever  verliezen  lijdt  ten  gevolge  van  een  ongunstige  evolutie  van  de markten, in het bijzonder in het kader  van  een  scenario  met  een  stijging van de renteniveaus.
 • Liquiditeitsrisico: het risico van een slechte inschatting door de uitgever  van  zijn  liquiditeitsbehoeften om  zijn  verplichtingen  te  kunnen  naleven  of  het  feit  dat  hij  moeilijk  liquiditeiten op de markten kan vinden omwille van een economische crisis  of  een  uitzonderlijke  situatie;  gezien  het  hoge  volume  aan spaardeposito’s  op  de  balans  van  Crelan, is een belangrijke bron van Risico’s iquiditeitsrisico  het  risico  dat  een  groot deel van de cliënteel op een gegeven moment de terugbetaling zou vragen van haar deposito's.
 • Operationeel  risico:  het  risico  dat  verband  houdt  met  de  goede  interne werking van de uitgever en haar bekwaamheid om aan externe gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden.
 • De structuur van het aandeelhouderschap  van  de  NV Crelan  met  CrelanCo  als  hoofdaandeelhouder  ten  belope  van  99,99%:  houders  van  coöperatieve  aandelen  van  CrelanCo zijn samen indirect voor 99,99% aandeelhouder van Crelan NV, en  dus  onderhevig  aan  de  risico's  eigen aan Crelan NV en haar dochtervennootschappen; dit betekent  dat indien bijkomend kapitaal vereist  zou  zijn,  dit  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  ten  laste  van  de  huidige aandeelhouders zou komen.
 • Het bestaan van een federatie van kredietinstellingen tussen CrelanCo en de NV Crelan die een hoofdelijkheid tussen deze twee vennootschappen met zich meebrengt ten aanzien van hun verbintenissen.
 • Regulatoir risico: de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving  die  van  toepassing is op de uitgever en op de banksector, alsmede het risico dat bepaalde reglementeringen niet zouden worden gerespecteerd.
 • Het risico met betrekking tot de evolutie naar digitalisering waaraan Crelan zich moet aanpassen.
 • Specifieke risicofactor in 2020: de Brexit.
 • Het risico verbonden aan de verzekeringsactiviteiten.
 • Het strategische risico in verband met externe groei van Crelan.
 • De potentiële risico's bij de overname van AXA Bank Belgium : de overname van Axa Bank Belgium verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een toereikende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal te halen) en brengt risico's met zich mee op het vlak van de rentabiliteit en de mogelijkheid om dividenden uit te keren in overeenstemming met de verwachtingen van de coöperanten, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan in verband met de dividenden en bijkomende betaling die aan AXA Belgium toekomen, alsmede de uitoefenprijs van de call-optie met een premie van 10 miljoen euro die Crelan Groep zal moeten betalen om de participatie van AXA terug te kopen. Voor de coöperanten bestaat ook het risico dat de Raad van Bestuur van CrelanCo gedurende een min of meer lange periode weigert om de aandelen van de coöperanten terug te betalen om het eigen vermogen van CrelanCo te versterken.
 • Het risico in verband met de voltooiing van de transactie.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • Het gaat om eigen vermogen van de uitgever zodat in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo, de  coöperatieve  aandelen  slechts kunnen  terugbetaald  worden  na  aanzuivering van het passief en in de  mate  dat  er  een  beschikbaar  saldo overblijft.
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking :
  Als gevolg van de bankcrisis van 2008, zijn verschillende Staten  tussengekomen om sommigen banken in financiële problemen te redden, en op die manier om te vermijden dat de financiële sector in elkaar stortte.
  Op Europese vlak heeft men dan regels aangenomen om dergelijke tussenkomst in de toekomst te vermijden. Men spreekt van regels inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen.
  Het principe is dat banken in moeilijkheden door de aandeelhouders en door haar schuldeiser moeten gered worden, en niet door de Staat.
  Er zijn onder meer regels waarbij banken plannen moeten hebben, onder toezicht van de overheid (de Nationale Bank van België voor Crelan) waarin ze de te nemen maatregelen moeten bepalen om de bank leefbaar te houden in geval van financiële problemen.
  Daarnaast kan de afwikkelingsautoriteit (voor Crelan is dit de Afwikkelingscollege opgericht binnen de Nationale Bank van België) beslissen om kapitaalinstrumenten van kredietinstellingen af te schrijven of ze om te zetten in aandelen of andere eigendomsinstrumenten van de kredietinstelling die in afwikkeling is. Dit wordt het “instrument van interne versterking” of van “bail-in” genoemd.
  Met andere woorden heeft de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid bij faling of bij waarschijnlijkheid van faling om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders zoals coöperanten van CrelanCo en bijzondere categorieën van schuldeisers een passend aandeel van de verliezen dragen. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd.
  De autoriteiten dienen het instrument van bail-in wel op zodanige wijze toe te passen dat de gelijke behandeling van de schuldeisers en de wettelijke rangorde van vorderingen volgens het toepasselijk insolventierecht worden gerespecteerd. Bijgevolg dienen verliezen eerst door instrumenten van het
  toetsingsvermogen worden opgevangen en op aandeelhouders worden verhaald, ofwel door intrekking of overdracht van aandelen, ofwel door ernstige verwatering.
  De coöperatieve aandelen komen bovendien niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel dat in België werd ingevoerd. Een belegging in coöperatieve aandelen is geen deposito bij de bank en aandeelhouders zullen geen beroep op een garantie kunnen doen in geval van insolvabiliteit van CrelanCo.
 • De coöperatieve aandelen worden niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen als gevolg van  de  evolutie  van  de  financiële  markten; ze bieden geen bescherming  tegen  inflatie  of  monetaire  erosie.
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn belegging wenst terug te  krijgen  moet  zich  terugtrekken  van de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden, of zijn aandelen overdragen aan  een  kandidaat-overnemer  die  hij  zelf  moet  vinden  gezien deze aandelen  niet  verhandeld  worden  op een beurs of handelsplatform.

Terugbetaling

Terugbetaling

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal.

Wachttijd

 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.
 • Gebeurt de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.


Niettemin kan de raad van bestuur het ontslag, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Gevolgen voor de coöperantenvoordelen

Coöperanten die de volledige terugbetaling hebben aangevraagd, blijven de coöperantenvoordelen genieten tot en met 31 december van het jaar vóór de effectieve terugbetaling van het kapitaal.

Vanaf 1 januari van het jaar waarin hun kapitaal teruggestort zal worden, kunnen ze geen aanspraak meer maken op de voordelen.

Bijgevolg is de eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma vanaf dat ogenblik ook niet meer verschuldigd.

Terugbetalingsprocedure minderjarigen

Coöperatieve aandelen zijn roerende goederen en de verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt geregeld door verschillende wetsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van minderjarigen.

Deze bepalingen stipuleren dat ouders die de roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen, hiervoor de voorafgaande toestemming van de vrederechter nodig hebben.

Deze toestemming kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift tot machtiging bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige.

Voor deze aanvraag moet een rolrecht worden betaald (kosten die de griffie aanrekent voor de opening van een dossier). Het juiste bedrag van dit rolrecht kan telefonisch bekomen worden bij de griffie van het vredegerecht.

Wanneer de vrederechter oordeelt dat het verzoekschrift de belangen van de minderjarige dient, zal hij zijn toestemming geven. Daarna kunnen de ouders het nodige doen voor de terugbetaling van de coöperatieve aandelen.

Crelan stelt het in te vullen verzoekschrift tot machtiging (.pdf) ter beschikking van de ouders (of voogden).

 • Terugbetalingsprocedure minderjarigen (Download pdf)
 • Prospectus

  Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 2 juli 2019 en de aanvulling van 17 juli 2019 en van 18 februari 2020. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

  Opmerking

  Het feit dat het prospectus van 2 juli 2019 en de aanvullingen van 17 juli 2019 en van 18 februari 2020 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.