FAQ CrelanCo

-Reclame-

Dividend

Hoe?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.
Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.
Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Terugbetaling coöperatieve aandelen

Terugbetaling

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal.

Wachttijd

Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.

Gebeurt de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Niettemin kan de raad van bestuur het ontslag, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Kunnen mijn coöperatieve aandelen op mijn effectenrekening worden beheerd?

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen, opent Crelan voor u automatisch een specifieke aandeelhoudersrekening. Zo blijft het beheer van uw coöperatieve aandelen netjes gescheiden van het beheer van uw andere effecten. Coöperatieve aandelen op een effectenrekening deponeren is dus niet mogelijk.

Van alle verrichtingen op een aandeelhoudersrekening ontvangt u overigens een rekeninguittreksel.

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen van CrelanCo, moet u bovendien een betaalrekening aanduiden waarop uw dividend zal worden gestort en waarvan ook uw eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma zal afgenomen worden.

Kan de waarde van mijn coöperatieve aandelen stijgen of dalen?

De coöperatieve aandelen hebben een statutaire uitgifteprijs van € 12,40 per aandeel. Ze worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De statutaire uitgifteprijs van de coöperatieve aandelen kan bijgevolg niet stijgen of dalen ten gevolge van een beurswaardering of de evolutie van een referte-index.

Bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen. Aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde.
In het geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of van een massale uittreding van coöperanten bestaat het risico dat aandeelhouders hun inleg helemaal niet zouden kunnen recupereren.

Wat zijn de risico’s van een investering in coöperatieve aandelen van CrelanCo?

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus van 21 maart 2023 voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen, de aanvulling nr. 1 van 18 juli 2023 en de aanvulling nr. 2 van 24 oktober 2023. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal en de risico's die verbonden zijn aan de overname van AXA Bank Belgium.

Waarom kan ik slechts € 5.009,60 investeren in coöperatieve aandelen van CrelanCo?

Om de eigenheid van een coöperatieve vennootschap en de rechten van alle coöperanten te vrijwaren, is het bedrag waarop kan worden ingeschreven, beperkt. Zo kunnen er geen grote aandeelhouders zijn die bij belangrijke beslissingen hun persoonlijk voordeel zouden kunnen laten primeren boven het gemeenschappelijk belang.

Kan ik op elk ogenblik inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo?

De uitgifte van coöperatieve aandelen door CrelanCo is in principe doorlopend.
Maar aangezien het prospectus van 21 maart 2023 geldig is voor één jaar, kan de uitgifte daarna slechts worden voortgezet indien een nieuw, door de FSMA goedgekeurd prospectus wordt opgesteld.
Het aanbod slaat op een maximumbedrag van 300 miljoen euro. De toewijzing gebeurt volgens de datum van intekening tot het maximumbedrag is bereikt.

Welke kosten zijn verbonden aan de coöperatieve aandelen van CrelanCo?

De inschrijving op coöperatieve aandelen is kosteloos.

Coöperanten betalen in principe een jaarlijkse bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan ze gebruik kunnen maken. Deze bijdrage van € 36 is evenwel niet verschuldigd door:
- jongeren onder 25 jaar
- houders van een Crelan-betaalrekening (al dan niet in een Pack), met uitzondering van een Crelan Basic of een Zichtrekening Invest.

Wat als ik het kapitaal dat ik heb geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, wil opvragen?

Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.

Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Niettemin kan de raad van bestuur het ontslag, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Wat gebeurt er met de coöperatieve aandelen wanneer een coöperant overlijdt?

De coöperatieve aandelen van een overleden coöperant kunnen niet geërfd worden.
Ze worden bij de afwikkeling van de nalatenschap van de overleden coöperant terugbetaald tegen de statutaire uitgifteprijs van € 12,40 per aandeel.

Zijn aandelen overdraagbaar?

Indien u uw coöperatieve aandelen wenst over te dragen, kunt u in bepaalde gevallen aan uw agent vragen een overnemer voor uw aandelen te zoeken. Er is evenwel geen garantie dat uw agent effectief een overnemer vindt en de overdracht moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. Meer informatie hierover krijgt u in uw Crelan-agentschap.

Wat brengt mijn investering op?

Door in te schrijven op de coöperatieve aandelen van CrelanCo hebt u elk jaar uitzicht op een dividend, afhankelijk van de resultaten van de bank.
Het dividend wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

In sommige gevallen dient u bij het evalueren van het rendement ook rekening te houden met de jaarlijkse bijdrage van 36 euro voor de ontwikkeling en het beheer van het voordelenprogramma voor CrelanCo-coöperanten. Die is meer bepaald verschuldigd als u wel coöperant bent, maar geen betaalrekening hebt bij Crelan of indien uw betaalrekening een Crelan Basic is of een Zichtrekening Invest.

Naast een potentieel geldelijk rendement op uw investering, geniet u als CrelanCo-coöperant ook een hele reeks andere voordelen.

Hoe wordt het dividend berekend?

Uw dividend over een boekjaar wordt berekend op basis van het aantal dagen dat de coöperatieve aandelen effectief in uw bezit zijn geweest.

Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar pro rata berekend.
Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het jaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Wanneer kan ik mijn dividend verwachten?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders legt in principe elk jaar eind april het dividend over het vorige boekjaar vast. Het dividend wordt enkele dagen later gestort op uw Crelan-betaalrekening.

Betaal ik belastingen op mijn dividend?

In België wordt een roerende voorheffing ingehouden op de dividenden gestort door CrelanCo. Momenteel bedraagt deze voorheffing 30%.

Op een eerste schijf van € 800 dividenden (inkomstenjaar 2023) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen  zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 800.

De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden.

U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Kan een minderjarige CrelanCo-coöperant worden?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan een jongere onder strikte voorwaarden coöperatieve aandelen onderschrijven en dus CrelanCo-coöperant worden. Bovendien betaalt hij geen beheerskosten tot hij 25 wordt.
Maar wanneer de terugbetaling van de coöperatieve aandelen van een minderjarige wordt gevraagd, moet een aparte procedure worden gevolgd.

Coöperatieve aandelen

Minimum- en maximumbedrag voor inschrijvingen

De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten  volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Het maximumbedrag dat kan worden geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, bedraagt € 5.009,60 (404 aandelen).

Hoe inschrijven op coöperatieve aandelen?

Lees het prospectus van 21 maart 2023 voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen, de aanvulling nr. 1 van 18 juli 2023 en de aanvulling nr. 2 van 24 oktober 2023 om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen alvorens in te schrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Die kunt u ook raadplegen bij uw Crelan-agent.

Voor vrijblijvend advies en voor de effectieve inschrijving op coöperatieve aandelen kunt u eveneens terecht in de Crelan-kantoren.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 21 maart 2023, de aanvulling nr. 1 van 18 juli 2023 en de aanvulling nr. 2 van 24 oktober 2023 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.