FAQ CrelanCo

Coöperatieve aandelen

Minimum- en maximumbedrag voor inschrijvingen

De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten  volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Het maximumbedrag dat kan worden geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, bedraagt € 5.009,60 (404 aandelen).

Hoe inschrijven op coöperatieve aandelen?

Lees het Prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 2 juli 2019 en de Aanvulling van 17/07/2019 alvorens in te schrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Deze kunt u ook raadplegen bij uw Crelan-agent.

Voor vrijblijvend advies en voor de effectieve inschrijving op coöperatieve aandelen kunt u eveneens terecht in de Crelan-kantoren.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 2 juli 2019 en de Aanvulling van 17 juli 2019 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Aandeelhoudersrekening

Wanneer u in een Crelan-agentschap inschrijft op coöperatieve aandelen, zullen wij voor u een eigen aandeelhoudersrekeningnummer openen zodat het aantal coöperatieve aandelen waarop u inschrijft, hierop kan worden gedeponeerd en beheerd. Vanaf dat ogenblik bent u coöperant en kunt u gebruik maken van de voordelen waarop dit statuut recht geeft.

Dividend

Hoe?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.
Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.
Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Terugbetaling coöperatieve aandelen

Terugbetaling

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal.

Wachttijd

Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.

Gebeurt de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Kunnen mijn coöperatieve aandelen op mijn effectenrekening worden beheerd?

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen, opent Crelan voor u automatisch een specifieke aandeelhoudersrekening. Zo blijft het beheer van uw coöperatieve aandelen netjes gescheiden van het beheer van uw andere effecten. Coöperatieve aandelen op een effectenrekening deponeren is dus niet mogelijk.

Van alle verrichtingen op een aandeelhoudersrekening ontvangt u overigens een rekeninguittreksel.

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen van Crelan, dient u bovendien een zichtrekening aan te duiden waarop uw dividend zal worden gestort en waarvan ook uw eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma zal afgenomen worden.

Kan de waarde van mijn coöperatieve aandelen stijgen of dalen?

De coöperatieve aandelen hebben een nominale waarde van € 12,40 per aandeel. Ze worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De nominale waarde van de coöperatieve aandelen kan bijgevolg niet stijgen of dalen ten gevolge van een beurswaardering of de evolutie van een referte-index.

Bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van zijn aandelen. Vennoten zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde.
In het geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of van een massale uittreding van coöperanten bestaat het risico dat vennoten hun inleg helemaal niet zouden kunnen recupereren.

Wat zijn de risico’s van een investering in coöperatieve aandelen van CrelanCo?

 

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 2 juli 2019 en de aanvulling van 17/07/2019. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Waarom kan ik slechts € 5.009,60 investeren in coöperatieve aandelen van CrelanCo?

Om de eigenheid van een coöperatieve vennootschap en de rechten van alle coöperanten te vrijwaren, is het bedrag waarop kan worden ingeschreven, beperkt. Zo kunnen er geen grote aandeelhouders zijn die bij belangrijke beslissingen hun persoonlijk voordeel zouden kunnen laten primeren boven het gemeenschappelijk belang.

Kan ik op elk ogenblik inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo?

De uitgifte van coöperatieve aandelen door CrelanCo is in principe permanent. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de uitgifte van nieuw kapitaal de behoeften van de bank overschrijdt, kan deze tijdelijk opgeschort worden.

Welke kosten zijn verbonden aan de coöperatieve aandelen van CrelanCo?

De inschrijving op coöperatieve aandelen is kosteloos.

Coöperanten betalen in principe een jaarlijkse bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan ze gebruik kunnen maken. Deze bijdrage van € 36 is evenwel niet verschuldigd door:
- jongeren tot 24 jaar
- houders van een Crelan-zichtrekening (al dan niet in een Pack), met uitzondering van een iRekening of een Zichtrekening Invest.

Wat als ik het kapitaal dat ik heb geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, wil opvragen?

Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.

Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Wat gebeurt er met de coöperatieve aandelen wanneer een coöperant overlijdt?

De coöperatieve aandelen van een overleden coöperant worden in de nalatenschap opgenomen en bij de afwikkeling daarvan onmiddellijk terugbetaald. In dat geval gelden de gebruikelijke wachttijden dus niet.

Zijn aandelen overdraagbaar?

Indien u uw coöperatieve aandelen wenst over te dragen, kunt u in bepaalde gevallen aan uw agent vragen een overnemer voor uw aandelen te zoeken. Meer informatie hierover krijgt u in uw Crelan-agentschap.

Wat brengt mijn investering op?

Door in te schrijven op de coöperatieve aandelen van CrelanCo hebt u elk jaar uitzicht op een aantrekkelijk dividend, afhankelijk van de resultaten van de bank.
Het dividend wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

In sommige gevallen dient u bij het evalueren van het rendement ook rekening te houden met de jaarlijkse bijdrage van 36 euro voor de ontwikkeling en het beheer van het voordelenprogramma voor Crelan-coöperanten. Die is meer bepaald verschuldigd als u wel coöperant bent, maar geen zichtrekening hebt bij Crelan of indien uw zichtrekening een iRekening is of een zichtrekening Invest.

Naast een geldelijk rendement op uw investering, geniet u als Crelan-coöperant ook een hele reeks andere voordelen.

Hoe wordt het dividend berekend?

Uw dividend over een boekjaar wordt berekend op basis van het aantal dagen dat de coöperatieve aandelen effectief in uw bezit zijn geweest.

Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar pro rata berekend.
Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het jaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Wanneer kan ik mijn dividend verwachten?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders legt elk jaar eind april het dividend over het vorige boekjaar vast. Enkele dagen later wordt het divdend gestort op uw Crelan-zichtrekening.

Betaal ik belastingen op mijn dividend?

Op een eerste schijf van € 800 dividenden (inkomstenjaar 2019) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen  zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 800.

De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden.

U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Kan een minderjarige Crelan-coöperant worden?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan een jongere onder strikte voorwaarden coöperatieve aandelen onderschrijven en dus Crelan-coöperant worden. Bovendien betaalt hij geen beheerskosten tot hij 24 wordt.
Maar wanneer de terugbetaling van de coöperatieve aandelen van een minderjarige wordt gevraagd, moet een aparte procedure worden gevolgd.