Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

Promotionele mededeling

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT is een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund1.

ISIN-code
BE6298866748 (Share Class R)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1 deelbewijs
Activavorm
Aandelen
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

Beleggingsdoelstelling en -beleid

Doelstelling

Het doel van het compartiment is voornamelijk te streven naar een maximale groei van het belegde vermogen voornamelijk via beleggingen in aandelen wereldwijd, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden.  

Beleid

Om dit doel te bereiken, investeert het compartiment voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van aandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan) als bedrijven die actief zijn in groeimarkten. Bij de selectie van bedrijven zal voor minstens 80% belegd worden in bedrijven die inspelen op de lange termijntrends, met name: landbouw en voeding, energie, grondstoffen, ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) en activiteiten die inspelen op de groeiende, verouderende en verstedelijkende wereldbevolking. In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens beleggen in monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, afgeleide instrumenten, deposito's en liquiditeiten. Het compartiment zal niet investeren in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors Overheidspensioenfonds uit het investeringsuniversum zijn geweerd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het Compartiment, voornamelijk in aandelen, conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is gemiddeld. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van het Compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door het Compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in dit beleid.

Kapitaalrisico

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

Wisselkoersrisico

Risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het wisselkoersrisico is hoog. Aangezien het compartiment belegt in aandelen op de wereldmarkten, kan de netto inventariswaarde worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen van effecten in portefeuilles die uitgedrukt zijn in andere munten dan de uitdrukkingsmunt van het compartiment.

Kosten

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,91% (waarvan 1,60% jaarlijkse beheerskosten).

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Administratieve kosten

In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant) worden er 100 euro administratiekosten (inclusief btw) aangerekend.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing op dividenden

Distributiedeelbewijs: 30% (behoudens wetswijziging)

Vennootschappen kunnen de dividenden aftrekken in hoofde van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI). De uitgekeerde dividenden en de gerealiseerde meerwaarde in geval van terugkoop vallen onder het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) in zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden (art. 203 WIB 92). De inkomsten die in aanmerking komen als DBI ontsnappen voor 100% van hun bedrag aan de Belgische vennootschapsbelasting, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden van een deelneming van ten minste 10% in de bevek of een minimumbelegging van 2.500.000 euro en bezit in volle eigendom gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar (art. 202 WIB 92).

Beurstaks op wederinkopen

0%

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging. Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus.

De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

Essentiële beleggersinformatie (Download het bestand )
Prospectus (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Reporting (Distributie) (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Ventilatiedocument (Download het bestand )
ESG beleid (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan Klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Fund Global Equity DBI-RDT voor u de juiste belegging?

Belegt u niet in naam van een rechtspersoon, vraag dan aan uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Fund Global Equity DBI-RDT voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

  1. Crelan Fund is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de portefeuille: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.