Crelan Invest Dynamic

Promotionele mededeling

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële-informatiedocument van de ICBE voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten kunt u verder op deze pagina in het Nederlands openen. Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

Dynamic is een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Invest met meerdere compartimenten dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheersvennootschap: Luxcellence Management Company S.A. met als maatschappelijke zetel 2 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg. Beheerder van de portefeuille: Amundi Asset Management, S.A.S., 90, Boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel. Financiële dienstverlener: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel.

ISIN-code
BE6302838691 (kapitalisatiedeelbewijs); BE6302839707 (distributiedeelbewijs)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht Crelan Invest
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
Elk deelbewijs kan in duizendsten van deelbewijs worden gekocht met een initiële inschrijving van minimum 1 deelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het fonds kan zowel beleggen in aandelen als obligaties.
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment richt zich in het bijzonder tot beleggers:

die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

die willen investeren zonder geografische beperkingen.

die op zoek zijn naar een gemengde portefeuille die investeert in zowel aandelen als obligaties.

Beleggingsdoelstellingen

Het beheer van het Product is erop gericht de beleggers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de ontwikkeling in alle markten van het beleggersuniversum (alle soorten internationale aandelenmarkten, obligatiemarkten en geldmarkten, in alle geografische zones en in alle sectoren) vanuit een flexibel beheer van de blootstellingen aan aandelen, rentevoeten en valuta's met een voorkeur voor aandelen. Om de doelstelling van het Product te behalen, kan het Product beleggen in effecten, in alle soorten obligaties, in geldmarktinstrumenten, in deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, die direct aangehouden en beheerd worden door de beheerder of een andere beheermaatschappij, in reverse repo's, in aandelen, in deposito's, in derivaten, in liquide middelen en in alle andere instrumenten voor zover toegelaten door de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de in het prospectus bepaalde doelstelling. De beleggingsportefeuille wordt actief beheerd en het Product wordt niet beheerd op basis van een referentie-index. De beheerder beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Product in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Het streven naar rendement sluit aan bij een risicokader dat is afgestemd op het risicoprofiel van het beheer. De aandelenblootstelling kan variëren van 40% tot 80% van de nettovermogen en wordt ofwel direct ofwel via een icb gerealiseerd. De liquide middelen bedragen niet meer dan 20% van het vermogen van het Product (behalve ten behoeve van de liquidatie van het Product). Beleggingen in grensmarkten (d.w.z. in markten die volgens de gebruikelijke kapitaalmarktclassificaties nog niet als opkomende markten worden beschouwd) zijn beperkt tot 10% van het vermogen; beleggingen in obligaties met een "investment grade"-rating die overeenkomt met een rating(1) van AAA tot BBB- in de ratingschalen van Standard and Poor's, van Fitch en/of met een rating van Aaa tot Baa3 in die van Moody's zijn beperkt tot 50% van het vermogen; beleggingen in obligaties van opkomende markten en hoogrentende obligaties (“high yield”) in euro met een rating variërend van BB+ tot D zijn beperkt tot 30% van het vermogen. De blootstelling aan smallcaps en aandelen uit opkomende landen wordt beperkt tot 30% van het vermogen. Het Product is een financieel product dat milieu- of maatschappelijke kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de SFDR, maar dat duurzaam beleggen niet als doelstelling heeft. Om de effecten te selecteren die in aanmerking komen voor het Product baseert het beheerteam zich op een financiële analyse en een niet-financiële analyse op basis van ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur). Om het streven naar rendement te combineren met de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde praktijken wordt er via een combinatie van normatieve, Best-in-Class- en engagementsbenaderingen rekening gehouden met de ESG-criteria. De normatieve benadering is gebaseerd op uitsluiting. Met name ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van antipersoneelsmijnen en clustermunitie die verboden zijn krachtens de Verdragen van Ottawa en Oslo, zijn uitgesloten, evenals effecten van emittenten die beduidend meer dan50% van hun omzet uit steenkoolwinning halen. De “Best-in-Class”-benadering is erop gericht emittenten te selecteren en te behouden die toonaangevend zijn in hun sector volgens de door het team van niet-financiële analisten vastgelegde ESG-criteria. De vastgestelde criteria omvatten de uitsluiting van emittenten met een E-, F- en G-rating bij de aankoop en een gemiddelde ESG-rating van de portefeuille die groter is dan of gelijk is aan een C-rating. Daarnaast wordt er een beleid van actief engagement gevoerd om de dialoog met de emittenten te bevorderen en hen te begeleiden in de verbetering van hun maatschappelijk verantwoorde praktijken. Het prospectus bevat details over het selectieproces dat op basis van deze criteria wordt toegepast. Het Product verstrekt geen bescherming of waarborg van het kapitaal en evenmin een gegarandeerd rendement. Financiële termijninstrumenten kunnen eveneens worden gebruikt voor afdekking, blootstelling en/of arbitrage. Deelnemingsrecht C van het Product Crelan Invest Dynamic is een kapitalisatiedeelnemingsrecht. Het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden  van het Deelnemingsrecht worden herbelegd bij besluit van de Raad van Bestuur. Deelnemingsrecht D van het Product Crelan Invest Dynamic is een distributiedeelnemingsrecht. Het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het Deelnemingsrecht worden uitgekeerd bij besluit van de Raad van Bestuur. De valuta van het Product is de euro. Voor meer informatie over de samenstelling en de werking van het Product wordt verwezen naar punt 2 van de informatie over dit Product in het prospectus.

Risico3 Jaar5

Risico-indicator

De synthetische risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product aanhoudt tot het einde van de aanbevolen periode van bezit (5 jaar). Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. Dit indicatorniveau weerspiegelt het risico- en rendementsprofiel van het product, rekening houdend met de ingenomen beheerposities in de verschillende categorieën aandelen, rentevoeten en deviezen in het kader van de vooraf bepaalde manoeuvreerruimte. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het kapitaal is niet gegarandeerd.

Belangrijk(e) risico('s) voor het Product waarmee de indicator geen rekening houdt:

 • Risico verbonden aan het gebruik van zogenaamde speculatieve “high yield”-effecten: dit Product moet worden beschouwd als deels speculatief. Het richt zich meer bepaald op beleggers die zich bewust zijn van de inherente risico’s van beleggingen in effecten met een lage of onbestaande rating. Het gebruik van speculatieve “high yield”-effecten kan leiden tot een groter risico op daling van de vereffeningswaarde.
 • Kredietrisico: het risico dat de kredietkwaliteit van een publieke of private emittent verslechtert of dat deze in gebreke blijft. Naargelang de aard van de transacties het Product kan een daling (in geval van een aankoop) of stijging (in geval van een verkoop) van de waarde van het schuldinstrument waaraan het Product is blootgesteld, leiden tot een daling van de NIW.
 • Valutarisico: betreft het risico van een waardevermindering van de beleggingsvaluta’s in verhouding tot de referentievaluta van de portefeuille, de euro. Naargelang de aard van de transacties van het Product kan een daling (in geval van een aankoop) of stijging (in geval van een verkoop) van de waarde van de valuta ten opzichte van de euro, leiden tot een daling van de NIW.
 • Risico's verbonden aan beleggingen in andere icb’s: dit is het risico voor de icb’s in de portefeuille, waarvan de waarde van het Product grotendeels zal afhangen.
 • Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten: verhoogd risico in vergelijking met beleggen in ontwikkelde markten. Dergelijke beleggingen kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een verminderde verhandelbaarheid.
 • Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: verhoogd risico in vergelijking met beleggen in opkomende markten. Dergelijke beleggingen kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een verminderde verhandelbaarheid.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (ESG) die, indien deze zich voordoet, een reëel of potentieel wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de waarde van een of meer van de door het Product aangehouden beleggingen. Als gevolg van de integratie van ESG-criteria in beleggingsbeslissingen kan het Product bovendien (i) minder goed presteren dan de markt als geheel indien zijn beleggingen minder goed presteren dan de markt en/of (ii) slechter presteren dan andere producten die geen ESG-criteria hanteren bij de selectie van beleggingen en/of kunnen ertoe leiden dat het Product goed presterende beleggingen verkoopt om ESG-gerelateerde redenen.
 • Ander risico: het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan een stijging van het aantal transacties binnen uw portefeuille veroorzaken.

Meer informatie over de risico's van het Product vindt u in de rubriek van het prospectus inzake de risico's.

Kosten

 • Instapkosten: toepasbaar bij Crelan: 2,50%.
 • Uitstapkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: 1,62% (waarvan 1,25% jaarlijkse beheers- en distributiekosten). De transactiekosten voor dit compartiment bedragen 0,18%.
 • Bewaarkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Omruilingkosten: toepasbaar bij Crelan bij een omruiling tussen compartimenten onderling van de BEVEK Crelan Invest wordt het eventuele verschil met het nieuwe compartiment aangerekend.

Fiscaliteit

Van toepassing op natuurlijke personen (Belgische ingezetenen).

 • Roerende voorheffing:
    - kapitalisatiedeelbewijs: indien het compartiment rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10% van het vermogen belegd in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92, wordt in geval van wederinkoop van de kapitalisatieaandelen door de bevek, de belegger onderworpen aan 30% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden (behoudens wettelijke wijzigingen).
    - distributiedeelbewijs: roerende voorheffing op dividenden van distributiedeelbewijzen: 30% (behoudens wettelijke wijzigingen).
 • Beurstaks op wederinkopen:
    - kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen);
    - distributiedeelbewijs: 0%.
 • Beurstaks op conversies:
    - van Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen);
    - van Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%.

Publicatie Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de website www.tijd.be.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging.

Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van het essentiële informatiedocument en het prospectus. De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina in het Nederlands alsook in het Frans.

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Invest Dynamic voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of dit compartiment voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

(1) Een obligatierating is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een rapportcijfer. De rating geeft dus een indicatie van de kans dat de obligatie correct zal worden terugbetaald. De rating “High Yield” betekent dat de obligatie een lagere rating heeft dan Investment Grade. High Yield obligaties hebben een hoger risiconiveau en bieden dus een hogere interest in vergelijking met Investment Grade obligaties. . Een “High Yield” obligatie komt overeen met een langetermijnscore van Ba1, Ba2 of BA3 volgens het ratingbureau Moody’s, en BB+, BB of BB- volgens de ratingbureaus S&P en Fitch.
Meer info.