Juridische Info/Disclaimer

Algemeenheden

Onverminderd wat hieronder bepaald wordt inzake beleggingsinstrumenten en instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), dienen alle publicaties en informatie op deze site uitsluitend ter informatie en kunnen ze geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van ongeacht welke bank- of verzekeringsdiensten- of producten, tenzij een aanbod tot contractsluiting uitdrukkelijk geformuleerd wordt.

De inhoud van deze website kan op geen enkel ogenblik het eigen onderzoek van de lezer alsmede diens technisch en/of zakelijk oordeel vervangen. De informatie kan tevens niet aangezien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, beleggings- of ander advies en wordt best alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Voor een aanbod en/of voor enig dergelijk professioneel advies kan u zich steeds wenden tot de agentschappen van Crelan.

De bank besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de door haar opgestelde informatiedocumenten en neemt redelijke maatregelen om juiste en bijgewerkte informatie te verstrekken. Zij verbindt er zich evenwel niet toe haar documenten op exhaustieve wijze op te stellen, onder voorbehoud van eventuele wettelijke opgelegde vermeldingen, en op elk moment te actualiseren. De website wordt naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bijgewerkt.

Onverminderd wat hieronder bepaald wordt inzake beleggingsinstrumenten en ICB’s, kan de aansprakelijkheid van Crelan enkel in geval van opzet en/of zware fout worden ingeroepen voor enigerlei schade die het gevolg zou zijn van de consultatie en/of het gebruik van de informatie op deze website.

De op deze site verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht en is enkel op eigen risico van de lezer vanuit andere rechtsgebieden toegankelijk.

Beleggingsinstrumenten en ICB’s

In toepassing van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus of de informatienota, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Copyright

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave, reproductie en/of download van enige informatie en/of publicatie op deze website in ongeacht welke vorm (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette of langs enige andere elektronische weg) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur of de houders van de intellectuele rechten, is verboden.