Taks op effectenrekeningen

Heeft u een brief gehad van Crelan over de ‘taks op effectenrekeningen’? Hieronder vindt u meer info over de taks en of u die al dan niet moet betalen.

Wat is de ‘taks op effectenrekeningen’?

Kort gezegd is de taks op effectenrekeningen een belasting van 0,15% die verschuldigd is wanneer de gemiddelde waarde van bepaalde effecten op één of meerdere effectenrekeningen, berekend over een referentieperiode, 500.000 euro of meer bedraagt.

effectenrekening?

Wanneer u beleggingen koopt zoals kasbons, deelbewijzen van fondsen, notes, obligaties of aandelen, dan hebt u een effectenrekening nodig. De beleggingen worden op de effectenrekening in elektronische vorm bewaard.

referentieperiode?

 • De periode waarin bekeken wordt welke belastbare effecten u in portefeuille had en die dus dient voor de berekening van de taks. De gewone referentieperiode loopt van 1 oktober van een jaar (jaar x) tot 30 september van het volgende jaar (jaar x+1). De eerste gewone referentieperiode liep  evenwel van 10 maart 2018 (moment van inwerkingtreding van de nieuwe taks) tot 30 september 2018. Voor de berekening van de taks worden de belastbare effecten tijdens deze periode gewaardeerd op vier gewone referentietijdstippen:
  • 30 september
  • 30 juni  
  • 31 maart
  • 31 december

   De eerste gewone referentieperiode omvatte slechts 3 referentietijdstippen (31 maart, 30 juni en 30 september).
 • Indien u tijdens deze periode
  • een effectenrekening hebt geopend of gesloten,
  • of een rekeningtitularis is toegevoegd of verwijderd

   verandert de referentieperiode vanzelfsprekend in functie van de opening, sluiting, toevoeging of verwijdering. Er wordt dan gesproken over een ‘bijzondere’ referentieperiode. Voormelde handelingen hebben eveneens tot gevolg dat er bijkomende referentietijdstippen worden toegevoegd aan de gewone referentietijdstippen.

gemiddelde waarde?

Het is een gemiddelde waarde omdat de waarde berekend op de referentietijdstippen wordt gedeeld door het aantal referentietijdstippen.

Bijvoorbeeld:

 • Waarde effectenrekeningen op 31 maart 2018: 98.563 euro
 • Waarde effectrenrekeningen op 30 juni 2018: 100.500 euro
 • Waarde effectenrekeningen op 30 september 2018: 120.200 euro

  Gemiddelde waarde voor de berekening van de taks:  319.263 euro / 3 = 106.421 euro

bepaalde effecten?

Niet alle financiële producten op uw effectenrekening tellen mee voor de waardering op het referentietijdstip. Hieronder vindt u een lijst met financiële producten die wél en niet meetellen.

Taks op effectenrekeningen

De effectentaks is van toepassing op: De effectentaks is niet van toepassing op:
aandelen aandelen op naam
obligaties coöperatieve aandelen (bv. van CrelanCo)
deelbewijzen van fondsen notes zonder kapitaalsbescherming/-garantie
trackers (exchange traded funds) pensioenspaarfondsen
kasbons levensverzekeringen (bv. tak 21 en 23)
warrants termijnrekeningen (bv. volkslening)

Voor financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de beurswerking (bv. aandelen) wordt de waarde genomen die overeenstemt met de slotkoers op het referentietijdstip.

Waarom heeft u een brief gekregen?

Crelan is verplicht op het einde van elke referentieperiode een overzicht van de gemiddelde belastbare waarde van de effectenrekeningen te bezorgen aan alle klanten met een of meerdere effectenrekeningen bij de bank. En dit ongeacht de waarde van de effectenrekeningen.

Wie moet de effectentaks betalen?

De taks is verschuldigd door natuurlijke personen.

 • Als u in België woont bent u de taks verschuldigd voor zover de gemiddelde waarde van de belastbare  producten op uw Belgische effectenrekening(en) ( en op uw buitenlandse effectenrekening(en) (500.000 euro of meer bedraagt.
 • Als u niet in België woont is de taks verschuldigd voor zover de gemiddelde waarde van de belastbare producten op uw Belgische effectenrekeningen (bv. bij Crelan) 500.000 euro of meer bedraagt.
 • Als u via een burgerlijke maatschap houder bent van een effectenrekening wordt ook deze mee in rekening gebracht.

Wat is voor de heffing van de taks het verschil tussen titularis en medetitularis zijn van een effectenrekening?

Indien u de enige titularis bent van de effectenrekening zal de taks op 100% van de gemiddelde waarde worden berekend. Indien u medetitularis bent van een rekening wordt u geacht een evenredig aandeel te bezitten in functie van het aantal medetitularissen. Houdt u de rekening aan samen met 1 andere natuurlijke persoon dan zal de taks berekend worden op een aandeel van 50% in de gemiddelde waarde van de effectenrekening. De bank moet geen rekening houden met de werkelijke verdeling tussen de titularissen.

Bent u als vruchtgebruiker of blote eigenaar de taks verschuldigd?

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht moet de bank evenmin rekening houden met de werkelijke verdeling. Alle natuurlijke personen die titularis zijn van de effectenrekening, ongeacht hun juridische hoedanigheid (eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker), worden in aanmerking genomen om het proportioneel aandeel van iedere titularis te bepalen.  Zowel de blote eigenaars als de vruchtgebruikers worden bij Crelan als titularis geregistreerd.

Houden Crelan en/of andere Belgische banken de taks automatisch in, of moet u – als Belgisch staatsinwoner – zelf nog iets ondernemen?

Scenario A: het gezamenlijke, gemiddelde bedrag op al uw effectenrekeningen bij één of verschillende banken is lager dan 500.000 euro.

Indien u met al uw effectenrekeningen waarvan u titularis of medetitularis bent bij Belgische en buitenlandse banken onder de limiet van een gemiddelde waarde van 500.000 euro blijft, moet u geen taks betalen en hoeft u ook niets te doen.

Scenario B: het gezamenlijke, gemiddelde bedrag op al uw effectenrekeningen bij één of verschillende banken is 500.000 euro of meer.

Indien uw effectenportefeuille een gemiddelde waarde heeft van 500.000 euro of hoger bent u de taks verschuldigd.

Of u zelf iets moet ondernemen is dan afhankelijk van

 • of dit bedrag is verdeeld over verschillende banken?
  • nee => scenario B1 
  • ja => zie verder, hoe is dit bedrag verdeeld
 • hoe dit bedrag is verdeeld?
  • Bij elke bank een bedrag lager dan 500.000 euro => scenario B2
  • Bij sommige banken een bedrag van 500.000 euro of meer=> scenario B3

De regel is dat de Belgische banken de taks rechtstreeks inhouden wanneer de gemiddelde waarde van de effectenrekeningen hoger is dan 500.000 euro.

Scenario B1: Indien u bij Crelan bv. een effectenportefeuille met een gemiddelde waarde van 600.000 euro heeft dan zal Crelan een taks van 900 euro (0,15% van 600.000 euro) debiteren van uw rekening en doorstorten aan de Belgische staat. U hoeft dan zelf verder niets te doen.

Scenario B2: Indien u bij drie banken een gemiddelde waarde onder de 500.000 euro heeft maar in het totaal meer dan 500.000 euro dan zal geen enkele bank de taks automatisch afhouden. Maar u moet de taks wel betalen. Stort dus zelf het bedrag dat u bij elke bank bent verschuldigd aan hen door. Dat kan via de ‘opt-in-procedure’ of doe zelf aangifte via www.myminfin.be.

Scenario B3: Indien u bij sommige banken een effectenrekening heeft met een gemiddelde waarde groter dan 500.000 euro dan zullen die banken de taks automatisch inhouden. Heeft u echter bij een bank nog een effectenrekening met een bedrag lager dan een gemiddelde waarde van 500.000 dan zal u daarop de taks ook moeten betalen, aangezien de totale gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen groter is dan 500.000 euro. Betaal dan zelf de taks door het voorgestelde bedrag over te schrijven op de rekening van de bank. Dat kan via de ‘opt-in-procedure’ of doe zelf aangifte via www.myminfin.be.

Tabel waarde effectenrekeningen bij verschillende banken

scenario bij Crelan bij Bank X bij Bank Y Totale waarde Wat doen mijn banken? Wat moet ik zelf doen?
A 50.000 50.000 50.000 150.000 Niets, want u bent geen taks verschuldigd. Niets, want u bent geen taks verschuldigd.
B1 600.000 0 0 600.000 Crelan zal voor u de taks bevrijdend inhouden en doorstorten naar de Belgische staat. Niets, Crelan doet het nodige voor u.
B2 200.000 200.000 200.000 600.000 Niets, want u bent bij elke bank apart geen taks verschuldigd. Aangezien uw totale gemiddelde waarde op effectenrekening hoger is dan 500.000 euro bent u de taks verschuldigd. Stort bij elke bank het voorgestelde bedrag op hun rekening of doe zelf aangifte via www.myminfin.be.
B3 600.000 500.000 300.000 1.200.000 Crelan en Bank X zullen de taks bevrijdend afhouden en doorstorten. Bank Y zal geen taks afhouden. U moet zelf nog de taks betalen bij bank Y (‘opt-IN’) of doe zelf aangifte via www.myminfin.be.