Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen moeten potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 21 maart 2023, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, lezen en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Deel 1 (Samenvatting), blz. 9, 10 en 12, en Deel 2 (Risicofactoren), blz. 14 tot 34), de aanvulling nr. 1 van 18 juli 2023 en de aanvulling nr. 2 van 24 oktober 2023 op het prospectus.

De kandidaat-investeerder moet in het bijzonder aandacht schenken aan de volgende risico’s :

  • investeren in de coöperatieve aandelen van CrelanCo is een investering in het kapitaal van een coöperatieve bank waarbij de investeerder het risico loopt een deel of het geheel van zijn investering te verliezen;
  • als CrelanCo in gebreke blijft, kunnen de aandelen worden afgewaardeerd (toepassing van het “bail-in”-principe) en de coöperanten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het depositogarantiestelsel; een gevolg van de bail-in is bovendien het eventueel doorstromen van de verliezen van de dochterondernemingen naar de moedervennootschap (CrelanCo); dit betekent dat de aandeelhouders van CrelanCo sinds de overname van AXA Bank Belgium ook de belangrijke verliezen van AXA Bank Belgium en haar eventuele dochterondernemingen zouden moeten dragen, naast die van Crelan NV. Bovendien zouden de afwikkelingsautoriteiten, gezien de solidariteit die binnen de federatie bestaat tussen CrelanCo en Crelan NV, de waarde van de coöperatieve aandelen kunnen verminderen omwille van verliezen van één van de entiteiten van de groep, en in het bijzonder van Crelan NV. Meer informatie over “bail-in” vindt u hier;
  • de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar;
  • bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde); de aandelen bieden bijgevolg geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
  • de verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De Crelan-groep wordt onderworpen aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters door de ECB.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 21 maart 2023, de aanvulling nr. 1 van 18 juli 2023 en de aanvulling nr. 2 van 24 oktober 2023 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Informatie inzake mogelijke belangenconflicten

Een belangenconflict kan ontstaan bij het commercialiseren of aanbieden van coöperatieve aandelen van CrelanCo cv aan klanten. Meer informatie daarover vindt u hier.

Coöperanten

U wordt coöperant van CrelanCo, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan, door in te schrijven op de coöperatieve aandelen die door haar worden uitgegeven. De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Voordelen

CrelanCo dankt haar coöperanten voor hun vertrouwen door hen een VIP-behandeling aan te bieden. Zij genieten namelijk voordelen op bancaire en niet-bancaire producten.

CrelanCo Foundation0

CrelanCo Foundation

Als coöperatieve vennootschap wil CrelanCo zich samen met haar coöperatieve aandeelhouders via lokale initiatieven inzetten voor een sociale, duurzame en innoverende samenleving.

Bent u coöperant van CrelanCo? Bent u actief in een liefdadigheidsorganisatie of vrijwilliger in een project met een sociale en duurzame impact?  Wilt u een financieel duwtje in de rug om uw project te realiseren? Kijk na of uw project voldoet aan de voorwaarden en doe een aanvraag via CrelanCo Foundation voor financiële steun voor uw vereniging of initiatief!

De CrelanCo Foundation is actief in drie domeinen: sociale inclusie, duurzame ontwikkeling en ecologie, kennis en ontwikkeling.

Waarden

De beslissingen, de werking en de projecten die Crelan steunt, leggen steeds de nadruk op de vier fundamentele waarden van de bank: verantwoordelijkheidsolidariteitpersoonlijke relatie en respect.

Prospectus CrelanCo van 21 maart 2023 (Download het bestand )
Aanvulling nr. 1 van 18 juli 2023 op het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 21 maart 2023 (Download het bestand )
Aanvulling nr. 2 van 24 oktober 2023 op het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 21 maart 2023 (Download het bestand )
Informatie inzake mogelijke belangenconflicten (Download het bestand )
CrelanCo - Huishoudelijk reglement (Download het bestand )
CrelanCo - statuten (Download het bestand )
Bijeenroeping Algemene Vergadering CrelanCo (Download het bestand )
Verslag van de commissaris (Download het bestand )
Verslag van de Raad van Bestuur van Crelanco CV (Download het bestand )
Jaarrekeningen (Download het bestand )