Risico's

Risicoscore 5

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus van 2 juli 2019, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, evenals de Supplement van 17/07/2019, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.

Crelan-productscore

Deze Crelan-productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten.

Een investering in coöperatieve aandelen komt overeen met een MiFID-risico van niveau 5. De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

 • Kredietrisico: het risico dat de uitgever door zijn eigen schuldenaars niet  wordt  terugbetaald,  rekening houdend  met  de  concentratiedimensies van de kredietportefeuille, in  het  bijzonder  wat  hypothecair krediet betreft.
 • Marktrisico:  het  risico  dat  de  uitgever  verliezen  lijdt  ten  gevolge  van  een  ongunstige  evolutie  van  de markten, in het bijzonder in het kader  van  een  scenario  met  een  stijging van de renteniveaus.
 • Liquiditeitsrisico: het risico van een slechte inschatting door de uitgever  van  zijn  liquiditeitsbehoeften om  zijn  verplichtingen  te  kunnen  naleven  of  het  feit  dat  hij  moeilijk  liquiditeiten op de markten kan vinden omwille van een economische crisis  of  een  uitzonderlijke  situatie;  gezien  het  hoge  volume  aan spaardeposito’s  op  de  balans  van  Crelan, is een belangrijke bron van liquiditeitsrisico  het  risico  dat  een  groot deel van de cliënteel op een gegeven moment de terugbetaling zou vragen van haar deposito's.
 • Operationeel  risico:  het  risico  dat  verband  houdt  met  de  goede  interne werking van de uitgever en haar bekwaamheid om aan externe gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden.
 • De structuur van het aandeelhouderschap  van  de  NV Crelan  met  CrelanCo  als  hoofdaandeelhouder  ten  belope  van  99,99%:  houders  van  coöperatieve  aandelen  van  CrelanCo zijn samen indirect voor 99,99% aandeelhouder van Crelan NV, en  dus  onderhevig  aan  de  risico's  eigen aan Crelan NV en haar dochtervennootschappen; dit betekent  dat indien bijkomend kapitaal vereist  zou  zijn,  dit  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  ten  laste  van  de  huidige aandeelhouders zou komen.
 • Het bestaan van een federatie van kredietinstellingen tussen CrelanCo en de NV Crelan die een hoofdelijkheid tussen deze twee vennootschappen met zich meebrengt ten aanzien van hun verbintenissen.
 • Regulatoir risico: de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving  die  van  toepassing is op de uitgever en op de banksector, alsmede het risico dat bepaalde reglementeringen niet zouden worden gerespecteerd.
 • Het risico met betrekking tot de evolutie naar digitalisering waaraan Crelan zich moet aanpassen.
 • Specifieke risicofactor in 2019: de Brexit.
 • Het risico verbonden aan de verzekeringsactiviteiten.
 • Het strategische risico in verband met externe groei van Crelan.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • Het gaat om eigen vermogen van de uitgever zodat in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo, de  coöperatieve  aandelen  slechts kunnen  terugbetaald  worden  na  aanzuivering van het passief en in de  mate  dat  er  een  beschikbaar  saldo overblijft.
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking :
  Als gevolg van de bankcrisis van 2008, zijn verschillende Staten  tussengekomen om sommigen banken in financiële problemen te redden, en op die manier om te vermijden dat de financiële sector in elkaar stortte.
  Op Europese vlak heeft men dan regels aangenomen om dergelijke tussenkomst in de toekomst te vermijden. Men spreekt van regels inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen.
  Het principe is dat banken in moeilijkheden door de aandeelhouders en door haar schuldeiser moeten gered worden, en niet door de Staat.
  Er zijn onder meer regels waarbij banken plannen moeten hebben, onder toezicht van de overheid (de Nationale Bank van België voor Crelan) waarin ze de te nemen maatregelen moeten bepalen om de bank leefbaar te houden in geval van financiële problemen.
  Daarnaast kan de afwikkelingsautoriteit (voor Crelan is dit de Afwikkelingscollege opgericht binnen de Nationale Bank van België) beslissen om kapitaalinstrumenten van kredietinstellingen af te schrijven of ze om te zetten in aandelen of andere eigendomsinstrumenten van de kredietinstelling die in afwikkeling is. Dit wordt het “instrument van interne versterking” of van “bail-in” genoemd.
  Met andere woorden heeft de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid bij faling of bij waarschijnlijkheid van faling om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders zoals coöperanten van CrelanCo en bijzondere categorieën van schuldeisers een passend aandeel van de verliezen dragen. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd.
  De autoriteiten dienen het instrument van bail-in wel op zodanige wijze toe te passen dat de gelijke behandeling van de schuldeisers en de wettelijke rangorde van vorderingen volgens het toepasselijk insolventierecht worden gerespecteerd. Bijgevolg dienen verliezen eerst door instrumenten van het toetsingsvermogen worden opgevangen en op aandeelhouders worden verhaald, ofwel door intrekking of overdracht van aandelen, ofwel door ernstige verwatering.
  De coöperatieve aandelen komen bovendien niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel dat in België werd ingevoerd. Een belegging in coöperatieve aandelen is geen deposito bij de bank en aandeelhouders zullen geen beroep op een garantie kunnen doen in geval van insolvabiliteit van CrelanCo.
 • De coöperatieve aandelen worden niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen als gevolg van  de  evolutie  van  de  financiële  markten; ze bieden geen bescherming  tegen  inflatie  of  monetaire  erosie.
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn belegging wenst terug te  krijgen  moet  zich  terugtrekken  van de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden, of zijn aandelen overdragen aan  een  kandidaat-overnemer  die  hij  zelf  moet  vinden  gezien deze aandelen  niet  verhandeld  worden  op een beurs of handelsplatform.