Risico's

Risicoscore 5

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 22 december 2021 met de beschrijving van het aanbod en de risicofactoren te lezen, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren, evenals de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 op het prospectus.

Crelan-productscore

Deze Crelan-productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten.

Een investering in coöperatieve aandelen komt overeen met een MiFID-risico van niveau 5. De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

 • Kredietrisico: het risico dat de uitgever door zijn eigen schuldenaars niet  wordt  terugbetaald,  rekening houdend  met  de  concentratiedimensies van de kredietportefeuille, in  het  bijzonder  wat  hypothecair krediet betreft.
 • Marktrisico:  het  risico  dat  de  uitgever  verliezen  lijdt  ten  gevolge  van  een ongunstige  evolutie  van  de markten, in het bijzonder in het kader  van  een  scenario  met  een  stijging van de renteniveaus.
 • Operationeel  risico:  het  risico  dat  verband  houdt  met  de  goede  interne werking van Crelan en haar bekwaamheid om aan externe gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden.
 • Regulatoir en prudentieel risico: de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving  die  van  toepassing is op de uitgever en op de banksector, alsmede het risico dat bepaalde reglementeringen niet zouden worden gerespecteerd.
 • Liquiditeitsrisico: het risico van een slechte inschatting door de uitgever  van  zijn  liquiditeitsbehoeften om  zijn  verplichtingen  te  kunnen  naleven  of  het  feit  dat  hij  moeilijk  liquiditeiten op de markten kan vinden omwille van een economische crisis  of  een  uitzonderlijke  situatie;  gezien  het  hoge  volume  aan spaardeposito’s  op  de  balans  van  Crelan, is een belangrijke bron van liquiditeitsrisico  het  risico  dat  een  groot deel van de cliënteel op een gegeven moment de terugbetaling zou vragen van haar deposito's.
 • De risico's die verbonden zijn aan het bestaan van een federatie van kredietinstellingen gebaseerd op een solidariteit waarbij de nakoming van de verplichtingen van elk van de entiteiten van de federatie door de andere entiteiten wordt gewaarborgd in geval van in gebreke blijven door één of meer van deze entiteiten.
 • De verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent ongeveer een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De ECB heeft de Crelan-groep bevestigd dat zij zich niet verzet tegen de transactie maar dat zij deze aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters onderwerpt.
 • De impact van Covid-19.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • het feit dat het om aandelen gaat, hetgeen betekent dat de belegger een kapitaalinbreng doet in het eigen vermogen van de emittent en indirect in Crelan NV, waarvan CrelanCo voor 99 % aandeelhouder is; in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo kunnen de coöperatieve aandelen slechts terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft; de coöperatieve aandelen worden bovendien niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen of dalen als gevolg van de evolutie van de financiële markten; ze bieden geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking. Dit betekent dat de financiële moeilijkheden van Crelan door haar aandeelhouders en schuldeisers zullen moeten opgevangen worden, zonder tussenkomst van de Belgische Staat. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd. Bovendien komen de coöperatieve aandelen ook niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel;
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn belegging wenst terug te  krijgen  moet:
  - zich  terugtrekken uit de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden; in geval van ontslag heeft de coöperant maximum recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen een minwaarde van hun aandelen moeten dragen terwijl deze geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde)
  - of zijn aandelen overdragen aan  een  kandidaat-overnemer  die  hij  zelf  moet  vinden  gezien deze aandelen  niet  verhandeld  worden  op een beurs of handelsplatform.