Doorgeven van gegevens aan de Nationale Bank van België

Centraal aanspreekpunt (CAP)

In toepassing van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, aangevuld door het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, alsmede in toepassing van artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, is de bank verplicht om bepaalde gegevens van haar klanten en hun volmachthebbers mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) gehouden door de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan, 14, 1000 Brussel.

De gegevens die aan het CAP meegedeeld moeten worden zijn identificatiegegevens van de klant en volmachthebbers (met in het bijzonder het rijksregisternummer voor de natuurlijke personen en het ondernemingsnummer voor de rechtspersonen) en informatie met betrekking tot de volgende gebeurtenissen die zich bij Crelan kunnen voordoen:

 1. de opening of de afsluiting van elke bank- of betaalrekening waarvan de klant houder of medehouder is, alsook de toekenning of de intrekking van een volmacht aan een of meerdere volmachthouder(s) op deze rekening en de identiteit van deze volmachthouder(s), samen met de datum ervan en met het nummer van deze bank- of betaalrekening;
 2. het bestaan of het einde van het bestaan van een contractuele relatie met de klant, samen met de datum ervan, wat bepaalde financiële contracten betreft; voor Crelan gaat het over de volgende contracten : verhuur van kluizen, overeenkomsten met betrekking tot beleggingsdiensten en/of nevendiensten, hypothecaire kredieten, consumentenkredieten vanaf 200 EUR (leningen op afbetaling, geoorloofde debetstanden op een rekening onder de vorm van comfortkrediet, kasfaciliteit of overschrijding), professionele kredieten ongeacht de vorm (lening op afbetaling, kaskrediet, …), en niet toegelaten debetstanden op een rekening;
 3. de saldi van de bank- en betaalrekeningen op 30/06 en 31/12 en de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten op 30/06 en 31/12.

De hierboven vermelde gegevens en informatie worden in het CAP opgeslagen teneinde de informatie die nodig is snel ter beschikking te stellen van de overheden, personen en organismen die gemachtigd zijn deze informatie op te vragen met het oog op de verwezenlijking van hun opdrachten van algemeen belang, en in het bijzonder voor:

 • de controle en de inning van fiscale en niet fiscale ontvangsten;
 • de opsporing en vervolging van strafrechtelijke inbreuken, en het solvabiliteitsonderzoek voorafgaand aan de invordering van door het gerecht in beslag genomen sommen;
 • de inzameling van bankgegevens in het kader van de uitzonderlijke methodes voor het inzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
 • de inzameling van bankgegevens door gerechtsdeurwaarders in het kader van de procedure betreffende het bevel tot bewarend beslag op bankrekeningen om de inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken;
 • notariële opzoekingen in het kader van de opmaak van aangiften van nalatenschap;
 • de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en van de zware criminaliteit.

De persoonsgegevens opgeslagen in het CAP mogen dus onder meer gebruikt worden in het kader van een fiscaal onderzoek, van de opsporing van strafbare inbreuken en van de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en van de zware criminaliteit, mits de door de wet opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

De klant en/of volmachthebbers hebben het recht tot inzage bij de NBB van de persoonsgegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd. Ingeval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd door toedoen van de bank hebben de klant en/of volmachthebbers het recht om ze te laten verbeteren of te laten verwijderen door de bank. Hij mag ook de lijst vragen van alle instellingen, overheden en personen aan wie zijn gegevens tijdens de zes kalendermaanden voorafgaand aan de datum van zijn aanvraag werden meegedeeld, alsmede het voorwerp van hun aanvraag. De NBB wordt echter vrijgesteld van de verplichting om de lijst mee te delen van de instellingen, overheden en personen waarvan de aanvragen om informatie omtrent de betrokkene ingegeven werden door overwegingen die verband houden met de nationale veiligheid, met de landsverdediging, met de openbare veiligheid of met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

De aanvragen van de klant moeten schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan de hoofdzetel van de NBB worden gericht, met toevoeging van een duidelijk leesbare recto verso fotokopie van zijn identiteitskaart of van een gelijkaardig officieel identiteitsdocument aanvaard door de wet. Aanvragen uitgaande van een rechtspersoon moeten een recto verso fotokopie bevatten van het officieel identiteitsdocument uitgereikt aan zijn gevolmachtigde, samen met het bewijs van de volmacht.

De klant kan de verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens vragen die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd. Deze aanvraag moet bij voorkeur aan Crelan gericht worden, met naleving van de vormvereisten beschreven in de vorige paragraaf.

De bewaartermijn van de in het CAP geregistreerde gegevens vervalt:

 • wat de gegevens betreft die verband houden met de hoedanigheid van houder, medehouder of van volmachthouder van een bank- of betaalrekening: tien jaar vanaf het einde van het burgerlijk jaar tijdens hetwelk de bank het einde van deze hoedanigheid aan het CAP heeft meegedeeld; - wat de gegevens betreft die verband houden, hetzij met het bestaan op naam van de klant van een financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn, hetzij met de hoedanigheid van natuurlijke persoon die de contanten daadwerkelijk stort of ontvangt voor rekening van de klant in het kader van voormelde verrichting: tien jaar vanaf het einde van het burgerlijk jaar tijdens hetwelk de bank het bestaan van deze financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn aan het CAP heeft meegedeeld;
 • wat de gegevens betreft die verband houden met het bestaan van een contractuele relatie betreffende een bepaalde categorie van financiële contracten: tien jaar vanaf het einde van het burgerlijk jaar tijdens hetwelk de bank het einde van de contractuele relatie betreffende de betrokken categorie van financiële contracten aan het CAP heeft meegedeeld;
 • wat de identificatiegegevens betreft: bij het verstrijken van het laatste burgerlijk jaar van een ononderbroken periode van tien burgerlijke jaren tijdens welke geen enkele gegevens betreffende het bestaan van een bank- of betaalrekening, van een financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn of van een contractuele relatie betreffende om het even welke categorie van financiële contracten bedoeld in artikel 4, 3° van de CAP-wet in het CAP is geregistreerd in verband met de betrokken persoon;
 • wat de lijst betreft van de aanvragen ingediend door de gemachtigde instellingen: na twee kalenderjaren.