Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

  • Maak impact op thema’s die u belangrijk vindt
  • Duurzaam beleggen presteert doorgaans gelijkaardig of beter dan niet-duurzame beleggingen
  • Strenge duurzaamheidscriteria

Duurzame beleggingen zijn essentieel voor de toekomst van onze planeet.
Meer dan ooit hebben we het juiste evenwicht nodig tussen mens, milieu en samenleving.

Als u kiest voor duurzaam beleggen dan belegt u in bedrijven (en landen) die op een positieve manier rekening houden met het milieu, sociale thema’s en goed bestuur. Deze 3 parameters noemt men ook de ESG-pijlers en vormen de basis van duurzaam beleggen.

Het is belangrijk dat u begrippen zoals ESG, SFDR, Taxonomie en PAI begrijpt.
Alleen zo kunt u, samen met uw Crelan-agent, bepalen wat uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn.

ESG

Dit staat voor Environment (E), Social (S) en Governance (G). Naast de klassieke, financiële resultaten spelen ook niet-financiële resultaten een rol in de prestaties van een onderneming. Deze drie criteria hebben eenzelfde doel... uw geld beleggen met eerbied voor:

  • milieu
  • samenleving
  • goed bestuur

SFDR

De SFDR-regulering, wat staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation, zorgt ervoor dat u als belegger de mogelijkheid moet krijgen om verschillende fondsen en de mate waarin ze duurzaam zijn te doorgronden en te vergelijken. Kortom, ze zorgt voor meer transparantie op basis van de bovenvermelde ESG-criteria waarbij elke fondsenbeheerder moet aangeven hoe duurzaam de beleggingen zijn.

Taxonomie

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken ontwikkelde de Europese Unie een taxonomie om de economische activiteiten in de verschillende sectoren in te delen volgens hun duurzaamheid. Dat gebeurt aan de hand van technische en wetenschappelijk gedocumenteerde selectiecriteria. Dit geeft u als belegger de mogelijkheid om na te gaan of beleggingen voldoen aan uw duurzaamheidsvoorkeuren.

De 6 milieudoelstellingen van de Europese Taxonomie

1

Beperking van de klimaatverandering

2

Aanpassing aan de klimaatverandering

3

Duurzaam gebruik van water en maritieme hulpbronnen

4

Transitie naar een circulaire economie

5

Vervuiling voorkomen en verhelpen

6

Bescherming en herstel van de biodiversiteit en de ecosystemen

PAI

De laatste term om in uw duurzaamheidsvoorkeuren rekening mee te houden: de Principal Adverse Impacts (PAI). Dit zijn de ongunstige effecten van de beslissingen van ondernemingen op de duurzaamheidsfactoren. Elke onderneming verbruikt immers hulpbronnen en neemt beslissingen die een impact kunnen hebben op de duurzame ontwikkeling en op sociaal vlak. De fondsenbeheerders moeten u informeren of zij in hun beleggingsbeslissingen wel of geen rekening houden met ongunstige effecten en hoe ze de gevolgen daarvan willen beperken.

Wat zijn uw duurzaamheidsvoorkeuren?

Praat erover met uw Crelan-agent.

  1. Wenst u dat de financiële instrumenten die hij u voorstelt een bepaald minimumpercentage in ecologisch duurzame activiteiten behalen? Dat is Taxonomie.
  2. Wilt u beleggen in financiële instrumenten die op hun beurt een bepaald minimumpercentage behalen met de expliciete bedoeling een positieve bijdrage te leveren aan het milieu of aan de samenleving? Dat is duurzaam beleggen.
  3. Wenst u dat de financiële instrumenten die u worden aanbevolen rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten voor de duurzaamheidsfactoren? Dat zijn de Principle Adverse Impacts (PAI).

Uw agent zal u tijdens een beleggingsgesprek voor elk van deze drie termen vragen of u een voorkeur hebt voor een combinatie van een of meer van deze drie aspecten. U kunt trouwens aangeven of u wenst dat uw ganse beleggingsportefeuille rekening houdt met uw duurzaamheidsvoorkeuren en in welke mate.

Duurzaam beleggen in 3 vragen

1. Wat is het rendement op duurzame beleggingen?

Uit groot wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat duurzame beleggingen in ongeveer 90% van de gevallen even goed of zelfs beter presteren dan niet-duurzame beleggingen.

Bovendien is een ESG-analyse (Environmental, Social & Governance) ook aangewezen in het kader van risicobeperking en -controle. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling en waardecreatie nauwer dan ooit met elkaar samenhangen. Kortom: duurzaam beleggen is niet alleen goed voor onze maatschappij, maar ook voor uw portefeuille.

*Gunnar Friede et al, 'ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies', 2015

 

2. Welke criteria worden er bij Crelan gebruikt bij de selectie van de beleggingen?

Crelan werkt samen met gerenommeerde fondsenhuizen: Econopolis, Amundi en AXA Investment Managers (AXA IM). De fondsbeheerders van die fondsenhuizen hebben allemaal hun eigen visie op duurzaamheid verwerkt in een concreet fondsenaanbod.

Econopolis baseert zich voornamelijk op een uitsluitingslijst van het toonaangevende Noorse staatspensioenfonds. Het vermijdt ondernemingen die bijvoorbeeld de mensenrechten schenden, bijdragen tot de productie van kernwapens of milieuvervuilend zijn.

Ook Amundi heeft een lijst opgesteld die op basis van bepaalde activiteiten bedrijven uit zijn fondsen weert. Amundi baseert zich bovendien op een best-in-class-methode, die ondernemingen in eenzelfde sector vergelijkt, en op thematische beleggingen. Hun ESG-analyse is gebaseerd op de expertise van externe ratingagentschappen en op een eigen beoordelingstool die meer dan 5.500 bedrijven screent.

AXA IM hanteert zowel financiële als niet-financiële criteria en zijn daarom zeer selectief bij het definiëren van hun beleggingsuniversum. Ze gebruiken hun eigen kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingsmethodes om de ecologische en sociale gevolgen van hun beleggingen te meten. Daarom vragen zij van hun partners bijvoorbeeld inspanningen om meer toegang te creëren tot groene energie. Hun ESG-strategie is gebaseerd op 3 pijlers: decarbonisatie, veerkracht en bouwen aan morgen.

 

3. Wat is de rol van de fondsenbeheerders?

De fondsbeheerders maken gebruik van hun rechten als belegger om direct in dialoog te gaan met bedrijven door te stemmen in algemene vergaderingen en bedrijven aan te moedigen om zich te engageren voor betekenisvolle veranderingen in de maatschappij en het milieu. Daardoor krijgt u uitzicht op een duurzame waarde op lange termijn voor uw beleggingen.

 

Goed om weten

Beleggen brengt altijd risico’s en kosten met zich mee en de waarde van uw belegging kan schommelen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en u kunt een deel of het geheel van uw inleg verliezen. Dit wordt ook toegelicht tijdens uw beleggingsgesprek.