Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 22 december 2021, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Deel 1 (Samenvatting), blz. 14 en 16, en Deel 2 (Risicofactoren), blz. 18 tot 36), evenals de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 op het prospectus.

De kandidaat-investeerder dient in het bijzonder aandacht te schenken aan de volgende risico’s :

  • investeren in de coöperatieve aandelen van CrelanCo is een investering in het kapitaal van een coöperatieve bank waarbij de investeerder het risico loopt een deel of het geheel van zijn investering te verliezen;
  • gelet op het feit dat CrelanCo samen met de NV Crelan deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten;
  • indien CrelanCo in gebreke blijft, kunnen de aandelen worden afgewaardeerd (toepassing van het “bail-in”-principe) en de coöperanten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het depositogarantiestelsel. Meer informatie over “bail-in” vindt u hier;
  • de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar;
  • bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde);
  • de verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent ongeveer een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De ECB heeft de Crelan-groep bevestigd dat zij zich niet verzet tegen de transactie maar dat zij deze aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters onderwerpt;
  • risico's verbonden aan COVID-19.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 22 december 2021 en de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Informatie inzake mogelijke belangenconflicten

Een belangenconflict kan ontstaan bij het commercialiseren of aanbieden van coöperatieve aandelen van CrelanCo cv aan klanten. Meer informatie daarover vindt u hier.

Coöperanten

U wordt coöperant van CrelanCo, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan, door in te schrijven op de coöperatieve aandelen die door haar worden uitgegeven. De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Voordelen

CrelanCo dankt haar coöperanten voor hun vertrouwen door hen een VIP-behandeling aan te bieden. Zij genieten namelijk voordelen op bancaire en niet-bancaire producten.

Crelan Foundation - banner - 2020

Crelan Foundation

Als coöperatieve vennootschap wil CrelanCo zich op maatschappelijk vlak engageren. Daarom heeft ze Crelan Foundation gelanceerd.

Het doel van Crelan Foundation is de coöperanten die lid zijn van een vereniging of als vrijwilliger werken te ondersteunen. Zij kunnen voor hun vereniging of initiatief een aanvraag indienen voor financiële steun.
De werking van Crelan Foundation richt zich op drie domeinen: cultuur & opleiding, gezondheid, milieu.

Waarden

De beslissingen, de werking en de projecten die Crelan steunt, leggen steeds de nadruk op de vier fundamentele waarden van de bank: verantwoordelijkheidsolidariteitpersoonlijke relatie en respect.

Prospectus CrelanCo van 22 december 2021 (Download het bestand )
Aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 op het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 (Download het bestand )
Informatie inzake mogelijke belangenconflicten (Download het bestand )
CrelanCo - Huishoudelijk reglement (Download het bestand )
CrelanCo - statuten (Download het bestand )