Crelan Fund EconoNext

Promotionele mededeling

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van de ICBE voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten kunt u verder op deze pagina in het Nederlands openen. Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

EconoNext is een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund met meerdere compartimenten dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.  Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheersvennootschap: Luxcellence Management Company S.A. met als maatschappelijke zetel 2 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg. Beheerder van de portefeuille: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel. Financiële dienstverlener: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b3320, 1000 Brussel.

ISIN-code
BE6237779978 (kapitalisatiedeelbewijs)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht Crelan Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
0,001 deelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het fonds kan zowel in aandelen als obligaties beleggen
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn en daarbij vooral willen investeren in obligaties van kwaliteitsdebiteurs, aangevuld met een internationale aandelenkorf (maximum 100% van de portefeuille).

die op lange termijn wensen te investeren in groeilanden.

Beleggingsdoelstellingen

Het doel van het Product is rendement op lange termijn te behalen door direct of indirect te beleggen in groeilanden (met inbegrip van opkomende en grensmarkten); meer bepaald in de nieuwe opkomende economieën in het Oosten (zoals India, China en sommige ASEAN-landen), maar ook in andere groeigebieden zoals Brazilië of veelbelovende landen als Turkije, Zuid-Afrika en Mexico. Om dit doel te bereiken, belegt het Product hoofdzakelijk in een portefeuille van aandelen en obligaties, waarvan de weging van beide kan variëren van 0% tot 100%. In ondergeschikte mate kan het Product tevens maximaal 10% van zijn portefeuille beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito's en liquide middelen. Het Product is niet gekoppeld aan een benchmark voor deze beleggingskeuze. Het Product wordt actief beheerd. De beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Product in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Het Product belegt niet in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtsnoeren van het Noors overheidspensioenfonds (Government Pension Fund Norway) ("Uitsluitingslijst", zoals gepubliceerd op de website van de Norges Bank (https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/), zijn uitgesloten van het beleggingsuniversum. De obligaties en schuldinstrumenten waarin het Product belegt, worden uitgegeven door allerlei emittenten: overheden, publieke ondernemingen, private vennootschappen en/of internationale instellingen. De emissies en/of de emittenten hebben in het algemeen een "investment grade"-rating (*) (minimum BBB- en/of Baa3). Het Product zal niet meer dan 50% van zijn portefeuille beleggen in zogeheten hoogrentende (“high yield”) obligaties en obligaties die geen kredietrating hebben. De gebruikte rating is die van een van de belangrijkste ratingbureaus met de beste rating. De aandelenportefeuille wordt dynamisch gepositioneerd via een selectie van bedrijven met winst- en groeivooruitzichten op lange termijn. De selectie wordt gemaakt op basis van een financiële analyse, een analyse van de markt en de positie van het bedrijf op de markt. Geografische en sectorkeuzes worden op soortgelijke wijze gemaakt. Er zijn geen valutabeperkingen. Het valutarisico wordt niet stelselmatig afgedekt. De beheerders beslissen het valutarisico al dan niet volledig dan wel gedeeltelijk af te dekken afhankelijk van hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de deviezen tegenover de euro. Het Product kan ook beleggen in financiële derivaten waaronder opties, futures en swaps, enz. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten, op obligaties of obligatie-indexen of op contanten in diverse valuta. Deze lijst is niet volledig. Deze transacties kunnen evengoed plaatsvinden voor afdekking als voor verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van het Product. Het gebruik hiervan op zich verhoogt niet het risicoprofiel van het Product.Het Product valt onder de toepassing van artikel 6 van de SFDR-verordening. Dit is een Product met kapitalisatieaandelen.

score 4 jaar 5

Risico-indicator

In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het Product aanhoudt gedurende de aanbevolen periode van bezit. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Wij hebben dit Product in risicoklasse 4 ingedeeld. Dit is een klasse met een gemiddeld risico. Dit wil zeggen dat de mogelijke verliezen met betrekking tot toekomstige resultaten van het Product zich bevinden op een gemiddeld niveau en als de situatie op de markt achteruit zou gaan, heeft dit mogelijk impact op onze uitbetalingen aan u.

Risico’s voor dit Product waarmee de indicator onvoldoende rekening houdt, maar die kunnen leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het Product:

 • Valutarisico: het valutarisico is hoog. Aangezien het Product belegt in aandelen op mondiale markten kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effecten in de portefeuille die luiden in andere valuta's dan de uitdrukkingsvaluta van het Product.
 • Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten: dit risico is gemiddeld. Dit betreft het risico dat samenhangt met beleggen in opkomende markten, die in het algemeen een hogere volatiliteit hebben dan ontwikkelde (rijpe) markten en waarvan de waarde plotseling kan stijgen of dalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de mogelijkheden van de beheerder van het Product kan beperken om alle of enkele aandelen van de portefeuille te verkopen. Mogelijk hebben opkomende markten minder geavanceerde registratiesystemen en regelgeving dan de meer ontwikkelde (rijpe) markten, waardoor de operationele beleggingsrisico’s groter kunnen zijn. Op deze markten kunnen zich vaker politieke risico’s en ongunstige economische omstandigheden voordoen.
 • Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: dit risico is gemiddeld. Dat is het risico met betrekking tot beleggen in grensmarkten waarvan de juridische, gerechtelijke en reglementaire infrastructuur nog in ontwikkeling is en dat een grote juridische onzekerheid oplevert voor de deelnemers op de lokale markt en voor buitenlandse deelnemers. Het verschil tussen grensmarkten en opkomende markten is dat grensmarkten worden beschouwd als economisch iets minder ontwikkeld dan opkomende markten. Bepaalde markten zijn zeer riskant voor beleggers en voordat ze in een markt beleggen, moeten beleggers controleren of ze de bijbehorende risico’s goed begrijpen en of het een passende belegging is.
 • Kredietrisico: het Product belegt in effecten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de obligaties van die instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen.
 • Duurzaamheidsrisico: het betreft een ESG-gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een product.

Raadpleeg het prospectus van het Product voor meer informatie over de risico’s. Dit product voorziet geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging mogelijk deels of geheel verliezen.

Kosten

 • Instapkosten: toepasbaar bij Crelan: 2,50%.
 • Uitstapkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: 1,94% (waarvan 1,55% jaarlijkse beheers- en distributiekosten). De transactiekosten voor dit compartiment bedragen 0,09%.
 • Bewaarkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Omruilingkosten: toepasbaar bij Crelan bij een omruiling van Crelan Fund EconoNext naar een compartiment onderling van de BEVEK Crelan Fund: 0,00%.

Fiscaliteit

Van toepassing op natuurlijke personen (Belgische ingezetenen).

 • Roerende voorheffing: het compartiment EconoNext wordt verondersteld om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92. Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatieaandelen door de BEVEK, is de belegger onderworpen aan 30% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden (behoudens wettelijke wijzigingen).
 • Beurstaks op wederinkopen: kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).
 • Beurstaks op conversies: van Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).

Publicatie Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de website www.tijd.be.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging.

Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van het essentiële informatiedocument en het prospectus. De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina in het Nederlands alsook in het Frans.

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Fund EconoNext voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Fund EconoNext voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

(*) Een obligatierating is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een rapportcijfer. De rating geeft dus een indicatie van de kans dat de obligatie correct zal worden terugbetaald. De rating “Investment Grade” betekent dat de obligatie van aanvaardbare kwaliteit of hoger is, wat overeenkomt met een langetermijnscore van Baa3 of hoger volgens het ratingbureau Moody’s, en BBB- of hoger volgens de ratingbureaus S&P en Fitch. De rating “High Yield” betekent dat de obligatie een lagere rating heeft dan Investment Grade. High Yield obligaties hebben een hoger risiconiveau en bieden dus een hogere interest in vergelijking met Investment Grade obligaties. Een “High Yield” obligatie komt overeen met een langetermijnscore van Ba1, Ba2 of BA3 volgens het ratingbureau Moody’s, en BB+, BB of BB- volgens de ratingbureaus S&P en Fitch. Meer info.