Crelan Fund EconoStocks

Promotionele mededeling

Crelan Fund EconoStocks is een compartiment van de bevek Crelan Fund naar Belgisch recht1.

ISIN-code
BE6257688240 (kapitalisatiedeelbewijs); BE6257959047 (distributiedeelbewijs)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1/1.000ste van een deelbewijs
Activavorm
Aandelen
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

Die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn een daarbij willen investeren in een internationale aandelenkorf.

Crelan Fund EconoStocks image

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment is te streven naar vermogensgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen van vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen geeft.

Beleid

Om het doel te bereiken investeert het compartiment voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van aandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan) als bedrijven die actief zijn in groeimarkten. Bij de selectie van bedrijven zal voor minstens 80% belegd worden in bedrijven die inspelen op de lange termijn trends, met name: landbouw en voeding, energie, grondstoffen, ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) en activiteiten die inspelen op de groeiende veroudering en verstedelijkende wereldbevolking.

Het compartiment zal niet investeren in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors Overheidspensioenfonds uit het investeringsuniversum zijn geweerd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het Compartiment, voornamelijk gespreid in aandelen en obligaties conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is hoog. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van het rendement van het Compartiment. Dit rendement is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen en obligaties uitgevoerd door het Compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in het beleid.

Kapitaalrisico

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

Wisselkoersrisico

Risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het wisselrisico is hoog. Aangezien het compartiment belegt in aandelen op de wereldmarkten, kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen van effecten in portefeuilles die uitgedrukt zijn in andere munten dan de uitdrukkingsmunt van het compartiment.

Kosten

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,98% (waarvan 1,60% jaarlijkse beheerskosten).

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Administratieve kosten

In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant) worden er 100 euro administratiekosten (inclusief btw) aangerekend.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing op dividenden

  • Kapitalisatiedeelbewijs: 0,00%
  • Distributiedeelbewijs: 30,00% (Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving; op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wetswijziging)

Beurstaks op wederinkopen

  • kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR
  • distributiedeelbewijs: 0,00%

Beurstaks op conversies

  • Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).
  • Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging. Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus.

De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

Prospectus (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (kapitalisatie) (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (distributie) (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Reporting (KAP; BE6257688240) (Download het bestand )
Reporting (DIS; BE6257959047) (Download het bestand )
Duurzaam investeringsbeleid (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Fund EconoStocks voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Fund EconoStocks voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

  1. Crelan Fund is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de portefeuille: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.