Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

Promotionele mededeling

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van de ICBE voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten kunt u verder op deze pagina in het Nederlands openen. Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

Global Equity DBI-RDT is een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund met meerdere compartimenten dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.  Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheersvennootschap: Luxcellence Management Company S.A. met als maatschappelijke zetel 2 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg. Beheerder van de portefeuille: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel. Financiële dienstverlener: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b3320, 1000 Brussel.

ISIN-code
BE6298866748 (distributiedeelbewijs; aandelenklasse R)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht Crelan Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
0,001 deelbewijs
Activavorm
Aandelen
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn en daarbij willen investeren in een internationale aandelenkorf.

Beleggingsdoelstellingen

Het doel van het Product is voornamelijk te streven naar een maximale groei van het  belegde vermogen, voornamelijk via beleggingen in aandelen wereldwijd, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting profiteren van aantrekkelijke dividenden die aftrekbaar zijn van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het Product is aan de distributieaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het Product geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met  artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Om dit doel te bereiken, belegt het Product voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van bedrijfsaandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief  zijn in ontwikkelde markten, met een maximum van 10% in laatstgenoemde markten  (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan), als in bedrijven die actief zijn in groeimarkten. Van de geselecteerde ondernemingen speelt ten minste 80% in op langetermijntrends, met name: landbouw en voedsel, energie, grondstoffen, ICT (informatie- en communicatietechnologieën) en activiteiten die inspelen op de groei, vergrijzing en verstedelijking van de wereldbevolking. Het Product heeft geen benchmark. Het Product wordt actief beheerd. De beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Product in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. In ondergeschikte mate kan het Product tevens tot 10% van zijn portefeuille beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito's en liquide middelen. Het valutarisico wordt niet stelselmatig afgedekt. De beheerders beslissen het valutarisico al dan niet volledig dan wel gedeeltelijk af te dekken afhankelijk van hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de deviezen tegenover de euro. Het Product kan ook beleggen in financiële derivaten waaronder opties, futures en swaps, enz. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of  met aandelen vergelijkbare effecten, op obligaties of obligatie-indexen of op contanten in  diverse valuta. Deze lijst is niet volledig. Deze transacties kunnen evengoed plaatsvinden voor afdekking als voor verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van het Product. Het gebruik hiervan op zich verhoogt niet het risicoprofiel van het Product. Het Product promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR en goede bestuurspraktijken door een beleid van uitsluitingen en van bindende integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces. Dit beleid dat kan worden geraadpleegd in het document ESG-beleid dat u kunt opvragen bij de documentatiesectie op deze webpagina. Dit beleid is verplicht voor de beheerder van het Product. Een tweestapsprocedure wordt toegepast: een stap om bepaalde bedrijven uit te sluiten (voornamelijk gebaseerd op de Uitsluitingslijst van het Noors overheidspensioenfonds en het Global Compact van de Verenigde Naties) en ontoelaatbare activiteiten uit te sluiten (bijvoorbeeld effecten uitgegeven door bedrijven onder Belgisch recht of buitenlands recht waarvan alle of een deel van hun activiteiten betrekking hebben op clustermunitie); een ESG-filter op basis van ESG-scores van Sustainalytics: behoud van zeer goede of uitstekende bedrijven op basis van ESG-normen en uitsluiting van bedrijven met de hoogst mogelijke controversescore. Dit is een Product met distributieaandelen.

score 4 jaar 5

Risico-indicator

In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het Product aanhoudt gedurende de aanbevolen periode van bezit. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gematigd winst- en/of verliespotentieel van de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan de beleggingen in aandelen en obligaties van ondernemingen zonder geografische of sectorbeperking. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Risico’s voor dit Product waarmee de indicator onvoldoende rekening houdt, maar die kunnen leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het Product:

 • Valutarisico (risico dat de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen): het valutarisico is hoog. Aangezien het Product belegt in aandelen op mondiale markten kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effecten in de portefeuille die luiden in andere valuta’s dan de uitdrukkingsvaluta van het Product.
 • Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten: dit risico is gemiddeld. Dit betreft het risico dat samenhangt met beleggen in opkomende markten, die in het algemeen een hogere volatiliteit hebben dan ontwikkelde (rijpe) markten en waarvan de waarde plotseling kan stijgen of dalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de mogelijkheden van de beheerder van het Product kan beperken om alle of enkele aandelen van de portefeuille te verkopen. Mogelijk hebben opkomende markten minder geavanceerde registratiesystemen en regelgeving dan de meer ontwikkelde (rijpe) markten, waardoor de operationele beleggingsrisico’s groter kunnen zijn. Op deze markten kunnen zich vaker politieke risico’s en ongunstige economische omstandigheden voordoen.
 • Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: dit risico is gemiddeld. Dat is het risico met betrekking tot beleggen in grensmarkten waarvan de juridische, gerechtelijke en reglementaire infrastructuur nog in ontwikkeling is en dat een grote juridische onzekerheid oplevert voor de deelnemers op de lokale markt en voor buitenlandse deelnemers. Het verschil tussen grensmarkten en opkomende markten is dat grensmarkten worden beschouwd als economisch iets minder ontwikkeld dan opkomende markten. Bepaalde markten zijn zeer riskant voor beleggers en voordat ze in een markt beleggen, moeten beleggers controleren of ze de bijbehorende risico’s goed begrijpen en of het een passende belegging is.
 • Duurzaamheidsrisico: het betreft een ESG-gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een product.

Raadpleeg het prospectus van het Product voor meer informatie over de risico’s. Dit product voorziet geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging mogelijk deels of geheel verliezen.

Kosten

 • Instapkosten: toepasbaar bij Crelan: 2,50%.
 • Uitstapkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: 1,97% (waarvan 1,60% jaarlijkse beheers- en distributiekosten). De transactiekosten voor dit compartiment bedragen 0,21%.
 • Bewaarkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Omruilingkosten: toepasbaar bij Crelan bij een omruiling van Crelan Fund Global Equity DBI-RDT naar een compartiment onderling van de BEVEK Crelan Fund: 0,00%.

Fiscaliteit

Van toepassing op rechtspersonen.

 • Roerende voorheffing: distributiedeelbewijs: 30% (behoudens wetswijziging).
  Vennootschappen kunnen de dividenden aftrekken in hoofde van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI). De uitgekeerde dividenden en de gerealiseerde meerwaarde in geval van terugkoop vallen onder het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) in zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden (art. 203 WIB 92). De inkomsten die in aanmerking komen als DBI ontsnappen voor 100% van hun bedrag aan de Belgische vennootschapsbelasting, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden van een deelneming van ten minste 10% in de bevek of een minimumbelegging van 2.500.000 euro en bezit in volle eigendom gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar (art. 202 WIB 92).
 • Beurstaks op wederinkopen: 0%.

Publicatie Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de website www.tijd.be.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging.

Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van het essentiële informatiedocument en het prospectus. De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina in het Nederlands alsook in het Frans.

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Fund Global Equity DBI-RDT voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Fund Global Equity DBI-RDT voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.