Crelan Invest Balanced

Promotionele mededeling

Crelan Invest Balanced is een compartiment van de bevek Crelan Invest naar Belgisch recht1.

ISIN-code
Kapitalisatiedeelbewijs: BE6302836679; Distributiedeelbewijs: BE6302837685
Rechtsvorm
Een compartiment van de zelfbeheerde BEVEK Crelan Invest naar Belgisch recht
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1 deelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het fonds kan zowel beleggen in aandelen als obligaties.
Beleggingshorizon
Minstens 4 jaar

Doelgroep

Dit compartiment richt zich in het bijzonder tot beleggers:

Die op zoek zijn naar een gemengde portefeuille die investeert in zowel aandelen als obligaties.

Die willen investeren zonder geografische beperkingen.

Die een beleggingshorizon van minstens 4 jaar hebben.

Beleid

Het compartiment heeft activaspreiding waarbij de beheerders het aandelenluik kunnen aanpassen indien zij het opportuun vinden, en dit binnen een bereik van 25% en 65% van het beheerd vermogen.

SRRI 4 N

Belangrijkste risico's

Risico- en rendementsindicator

Niveau 4 weerspiegelt het risico- en opbrengstprofiel van het fonds rekening houdend met de positioneringen van het beheer in de verschillende activaklassen aandelen, rentevoeten en wisselkoersen in het kader van de vooraf bepaalde manoeuvreerruimte. Dit cijfer is vastgelegd op basis van historische gegevens. De gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en risico.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat een positie niet geliquideerd kan worden op het gewenste moment en tegen een redelijke prijs, met name in het specifieke geval dat de handelsvolumes op de financiële markten zeer laag zijn.

Tegenpartijrisico

Verwijst naar het wanbetalingsrisico van een tussenkomende partij op de markt, anders dan de emittent, waardoor deze haar verbintenissen ten aanzien van uw portefeuille niet kan voldoen.

Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kunnen leiden tot een versterking van de bewegingen in uw portefeuille.

Valutarisico

Verwijst naar het risico op een waardevermindering van de beleggingsvaluta’s in verhouding tot de referentievaluta van de portefeuille, de euro.

Kosten

Lopende kosten

1,48%

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Administratieve kosten

Bij inschrijving en in geval van wijziging van compartiment: in geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het registeren of wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van 100 euro inclusief BTW in rekening gebracht. De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als nominee.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing

  • Bij kapitalisatiedeelbewijzen: Het compartiment  belegd rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10% van het vermogen belegd in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92, waarbij in geval van wederinkoop van de kapitalisatieaandelen door de bevek, de belegger onderworpen is aan 30% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden (behoudens wettelijke wijzigingen).
  • Bij distributiedeelbewijzen: Roerende voorheffing op dividenden van distributiedeelbewijzen: 30% (behoudens wettelijke wijzigingen).

Verschuldigde beurstaks bij verkoop

  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR
  • Distributiedeelbewijs: 0,00%

Verschuldigde beurstaks bij omruilingen

  • Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).
  • Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%.

Publicatie van de Netto Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke bankwerkdag gepubliceerd op de website van BEAMA (www.beama.be) en is tevens beschikbaar op de website van Crelan (www.crelan.be).

Documentatie

Raadpleeg alvorens in te tekenen de volgende documenten:

De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

Prospectus (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (kapitalisatiedeelbewijs) (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (distributiedeelbewijs) (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  1. Crelan Invest is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de beleggingsportefeuille: Amundi Asset Management SA, 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.