Crelan Invest Opportunities

Promotionele mededeling

Crelan Invest Opportunities is een compartiment van de bevek Crelan Invest naar Belgisch recht1.

ISIN-code
BE6284594619
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Invest
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1 deelbewijs
Activavorm
Een gediversifieerd Funds of Funds. Het compartiment kan zowel in aandelen-, obligatie- als gediversifieerde fondsen beleggen.
Beleggingshorizon
Minstens 4 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Die op zoek zijn naar een gediversifieerde belegging, in alle geografische zones, via een portefeuille met kwaliteitsfondsen die beheerd worden door erkende beheersmaatschappijen.

Die een beleggingshorizon van minstens 4 jaar hebben.

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment heeft als doelstelling een aantrekkelijk rendement te genereren via een gediversifieerd beheer dat steunt op de overtuigingen van het beheerteam, de allocatie van gepaste fondsen en een selectie van kwaliteitsfondsen die investeren in alle beheertypes, sectoren en geografische zones.

Beleid

De oriëntering van het beheer zal afhangen van het feit of de beheerder een defensieve, neutrale of positieve opvatting heeft. De blootstelling aan de onderliggende aandelen en obligaties wordt vooraf vastgesteld, afhankelijk van de opvatting van de beheerder, en kan evolueren binnen een bereik van 30% tot 70%. Bijgevolg zal de verhouding tussen de aandelen en obligaties in een neutrale positie bijna 50%/50% bedragen.

SRRI 5 NL

Belangrijkste risico's

Risico- en rendementsindicator

Deze indicator weerspiegelt het risico- en opbrengstprofiel van het compartiment rekening houdend met de verwachte gemiddelde verhoudingen van beleggingen in verschillende activaklassen onder een gediversifieerd beheer van het compartiment. Een score van 5 bevindt zich tussen deze van obligatiefondsen (3) en aandelenfondsen (6).

Marktrisico

Risico op een terugval van de markt of van een activaklasse die de prijs en de waarde van het in portefeuille aangehouden activum kan beïnvloeden en een daling van de NIW kan veroorzaken. Het marktrisico is hoog.

Kapitaalrisico

Risico van het verlies van het belegde kapitaal.

Tegenpartijrisico

Debiteurenrisico van een tussenkomende partij op de markt, anders dan de emittent, waardoor deze zijn verbintenissen ten aanzien van uw portefeuille niet kan voldoen.

Kredietrisico

Risico van de plotselinge verslechtering van de kredietkwaliteit van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Wisselkoersrisico

De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan een invloed hebben op de prestatie van het compartiment.

Aandelenrisico

Risico van de daling in de aandelenkoers.

Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kunnen leiden tot een versterking van de bewegingen van effecten in uw portefeuille.

Kosten

Lopende kosten

2,22%.

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 3,00%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Administratieve kosten

Bij inschrijving en in geval van wijziging van compartiment: in geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het registeren of wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van 100 euro inclusief BTW in rekening gebracht. De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als nominee.

Fiscaliteit

Beurstaks

Enkel van toepassing bij verkoop: 1,32% met een maximum van 4.000 euro

Roerende voorheffing in geval van verkoop

Indien meer dan 10% van het vermogen van het Compartiment rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19 bis WIB, is een roerende voorheffing van 30% van toepassing op de ontvangen inkomsten in geval van overdracht onder bezwarende titel van de deelbewijzen, in geval van wederinkoop van de deelbewijzen, of in geval van volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van het Compartiment, voor zover deze inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks worden gegenereerd onder de vorm van intresten, meerwaarde of minderwaarden, uit het rendement van deze schuldvorderingen, en ze betrekking hebben op de periode waarin de belegger de deelbewijzen in zijn bezit had.

Documentatie

Raadpleeg alvorens in te tekenen de volgende documenten.

De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

Prospectus (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  1. Crelan Invest is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de beleggingsportefeuille: Amundi Asset Management SA, 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.