ICB

ICB

ICB is een afkorting voor "Instelling voor Collectieve Beleggingen".

Indien er voor één van onze fondsen uit ons gamma een "Kennisgeving aan de aandeelhouders" van toepassing is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd. De aandeelhouders zijn in dit geval, de beleggers in het betrokken fonds.

CPR Invest

De aandeelhouders van de Vennootschap worden hierbij geïnformeerd over de wijzigingen in het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"), waartoe de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") heeft besloten en beschreven worden in het document “Kennisgeving aan de aandeelhouders van 30/12/2022”.
Kennisgeving aan de aandeelhouders van 30/12/2022 (enkel in het Engels beschikbaar) (Download het bestand )
Prospectus van Crelan Invest van 01/01/2023 (enkel in het Engels beschikbaar) (Download het bestand )

AXA World Funds

De bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders" of samen de raad van bestuur van de Vennootschap vormend, ook wel de "Raad" genoemd) hebben besloten een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"). Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het document “Kennisgeving aan de aandeelhouders van 27/12/2022”.

Kennisgeving aan de aandeelhouders van 27/12/2022 (Download het bestand )

Amundi Funds

In de context van de aanstaande inwerkingtreding van niveau 2 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR') en verduidelijkingen van met name de Europese Commissie via Q&A die de vereiste specificeren om onderliggende activa van een product te hebben krachtens artikel 9 van de SFDR, die allemaal kwalificeren als duurzame beleggingen, met uitzondering van beleggingen voor efficiënt beheer zoals liquiditeitsbeheer en hedging, heeft de Raad van Bestuur besloten de classificatie van bepaalde compartimenten bij te werken, rekeninghoudend met hun respectieve beleggingsbeleid en beheerproces. Voor meer informatie verwijzen we graag naar het document "Kennisgeving aan de aandeelhouders".
 
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )

Crelan Invest

De aandeelhouders van de Naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht Crelan Invest worden in kennis gesteld van de beslissing van de raad van bestuur om de plaats van publicatie van de netto-inventariswaarde te wijzigen. Vanaf 1 januari 2023 zullen de NAV's nog slechts dagelijks in de financiële pers "De Tijd" en "L'Echo" worden gepubliceerd (en niet meer op de website van Beama (www.beama.be)).
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )

Crelan Fund

De aandeelhouders van CRELAN FUND, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht (hierna “de Bevek”), worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen in het prospectus van de Bevek:
  1. Wijziging van de berekeningsfrequentie van de netto-inventariswaarde ("NIW"). De wekelijkse berekening van de NIW van elk van de compartimenten EconoFuture en EconoNext zal worden vervangen door een dagelijkse berekening.
  2. Benoeming van een sub-distributeur. De globale distributeur Crelan N.V. heeft besloten om AXA Bank Belgium (Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht) aan te stellen als sub-distributeur.
  3. Bezoldiging van de commissaris. Na de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SC s.f.d. SCRL door de vergadering als commissaris van de Bevek, zal de bezoldiging eveneens worden aangepast. De bedrijfsrevisor ontvangt een bezoldiging van 4.250,00 euro (exclusief BTW) per compartiment en per jaar.
De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen kunnen, gedurende een maand na de datum van dit bericht, kosteloos, behoudens eventuele taksen, de terugkoop van hun aandelen aanvragen. Bovengenoemde wijzigingen worden van kracht met ingang van 10 oktober 2022.   Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformaties voor de beleggers zijn, kosteloos en op verzoek, verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst (legal.be@caceis.com) of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.crelan.be. Tenslotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.  
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )