Crelan Fund EconoFuture

Promotionele mededeling

Crelan Fund EconoFuture is een compartiment van de bevek Crelan Fund naar Belgisch recht1.

ISIN-code
BE6209692431 (KAP) ; BE6331656783 (DIS)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1/1.000ste van een deelbewijs
Type deelbewijs
Kapitalisatiedeelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het compartiment kan zowel in aandelen als obligaties beleggen.
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

Die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn een daarbij vooral wil investeren in obligaties van kwaliteitsdebiteurs, aangevuld met een internationale aandelenkorf (maximum 60% van de portefeuille).

Crelan fund EconoFuture image

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment is te streven naar een aantrekkelijk rendement op lange termijn door het nemen van matige risico’s.

Beleid

Om het doel te bereiken investeert het compartiment voornamelijk in een gespreide portefeuille van aandelen (minimum 0% en maximum 60% van de portfolio) en obligaties zonder de voorkeur te geven aan een specifieke geografische regio of een specifieke activiteitensector.

In ondergeschikte maten kan het compartiment tevens beleggen in monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen, afgeleide instrumenten, deposito’s en liquiditeiten.

De obligaties en schuldvorderingen waarin het compartiment investeert worden uitgegeven door allerlei emittenten: regeringen, publieke ondernemingen, privé-vennootschappen en/of internationale instellingen. De emissies en/of de emittenten genieten in het algemeen van een investment grade rating2 (minimum BBB- en/of Baa3).

Belangrijkste risico's

Marktrisico

Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het Compartiment, voornamelijk gespreid in aandelen en obligaties conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is gemiddeld. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van het rendement van het Compartiment. Dit rendement is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen en obligaties uitgevoerd door het Compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in dit beleid.

Kapitaalrisico

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

Kredietrisico

Het compartiment wordt belegd in effecten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de obligaties van die instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen.

Tegenpartijrisico

Het compartiment kan verlies lijden in geval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.

Kosten

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,46%, waarvan 1,25% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,00%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Administratieve kosten

In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant) worden er 100 euro administratiekosten (inclusief btw) aangerekend.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing

Het compartiment EconoFuture wordt verondersteld om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92. Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatieaandelen door de bevek, is de belegger onderworpen aan 30% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden (behoudens wettelijke wijzigingen).

Beurstaks op wederinkopen

Wederinkopen kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).

Beurstaks op conversies

  • Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).
  • Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%.

Documenten

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging. Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus.

De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

Essentiële beleggersinformatie (kapitalisatiedeelbewijs) (Download het bestand )
Essentiële Beleggersinformatie (distributiedeelbewijs) (Download het bestand )
Prospectus (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Reporting (Download het bestand )
Duurzaam investeringsbeleid (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Fund EconoFuture voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Fund Econofuture voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

  1. Crelan Fund is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de portefeuille: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.

  2. Een obligatierating is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een rapportcijfer. De rating geeft dus een indicatie van de kans dat de obligatie correct zal worden terugbetaald. De rating “Investment Grade” betekent dat de obligatie van aanvaardbare kwaliteit of hoger is, wat overeenkomt met een langetermijnscore van Baa3 of hoger volgens het ratingbureau Moody’s, en BBB- of hoger volgens de ratingbureaus S&P en Fitch. Meer info.