Belastingvrijstelling dividenden - FAQ

Inleiding

Hebt u vorig jaar dividenden ontvangen van coöperatieve aandelen of van gewone aandelen?
Dan kunt u de ingehouden roerende voorheffing terugvragen via uw belastingaangifte.
Voor het inkomstenjaar 2023 hebt u namelijk recht op een vrijstelling voor dividenden van maximaal 800 euro.
We hebben alvast de meest gestelde vragen voor u gebundeld.
Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met uw Crelan-agent.

Meest gestelde vragen

Op welke dividenden geniet u een vrijstelling van roerende voorheffing?

De vrijstelling geldt voor dividenden van gewone aandelen (bv. Proximus, Colruyt, …) en van coöperatieve aandelen.
Zowel dividenden van Belgische als van buitenlandse oorsprong komen in aanmerking. Ook voor keuzedividenden geldt de vrijstelling.
Als u voor meer dan 800 euro dividenden hebt verworven, kiest u zelf voor welke dividenden u de vrijstelling vraagt.
Belegt u via collectieve beleggingsinstellingen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen, dan geldt de vrijstelling niet voor daaruit ontvangen dividenden.

Hoe kunt u de vrijstelling genieten?

De vrijstelling wordt niet automatisch toegepast. Op het dividend dat u in 2023 kreeg uitbetaald, is dus roerende voorheffing ingehouden.
U moet zelf in uw belastingaangifte de toepassing van de vrijstelling vragen.
Voor de dividenden die u  in 2023 hebt verkregen via Crelan of via een andere bank kunt u op maximum 800 euro aan dividenden de vrijstelling vragen.
In uw aangifte moet u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing vermelden bij code [1437-18]/[2437-85]. Het maximale bedrag dat onder deze code kan worden aangegeven is 240 euro (= 800 euro x 30%).
De in 2023 ingehouden roerende voorheffing wordt in mindering gebracht van de verschuldigde belasting en terugbetaald bij onvoldoende belastingen.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

In uw belastingaangifte van dit jaar (inkomstenjaar 2023) kunt u de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op maximum 800 euro aan dividenden. In bijna alle gevallen bedroeg de roerende voorheffing die is ingehouden op dividenden, 30%. Hierdoor kan in de belastingaangifte maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing (800 euro x 30%) worden teruggevraagd.

Welk bewijsstuk moet u ter beschikking houden van de fiscus?

Om de roerende voorheffing terug te vorderen, hebt u geen attest nodig. Uw rekeninguittreksels en eventuele bijlage(n) fungeren als bewijsstuk.
Uittreksels hoeven niet bij uw belastingaangifte gevoegd te worden. Ze moeten wel net zoals andere bewijsstukken kunnen worden voorgelegd als de fiscus daar zou om vragen.

Waar kunt u de informatie terugvinden over de dividenden die u in 2023 op uw Crelan rekening hebt ontvangen?

Dividend op coöperatieve aandelen van CrelanCo

In 2024 kunt u via uw belastingaangifte en binnen de wettelijke grenzen, de roerende voorheffing terugvorderen die werd ingehouden op CrelanCo-dividenden die u in 2023 hebt ontvangen.

Andere dividenden betaald door Crelan

In MyCrelan kunt u aan de hand van een zoekopdracht met de zoektermen ‘Cpn’ en ‘Div’ het overzicht opvragen van de dividenden die u in 2023 hebt ontvangen.

Concreet:

 • kies bij “Rekeningen & kaarten” het rekeningnummer waarop uw dividenden worden betaald
 • klik op “Geavanceerd zoeken”
 • voer 01/01/2023 als “startdatum” en 31/12/2023 als “einddatum” in
 • geef bij “mededeling” de zoekterm ‘Cpn’ in

U krijgt een overzicht van dividendbetalingen (datum, mededeling, nettobedrag …).
Aan de hand daarvan kunt u onder de Inbox in myCrelan de uittreksels van de boekingsdata uit uw overzicht opvragen. Bij de uittreksels zit voor elke dividendbetaling een bijlage die alle detailinfo bevat over de ingehouden roerende voorheffing en die als bewijsstuk kan gebruikt worden.
Herhaal vervolgens dezelfde procedure met de zoekterm ‘Div’.

Opgelet:

 • Het is mogelijk dat bij een zoekopdracht met een van beide zoektermen, maar een gedeeltelijk of geen overzicht verschijnt op uw scherm. Beide zoektermen dienen ingebracht te worden om een volledig overzicht te bekomen.
 • Niet alle dividendbetalingen in het overzicht komen in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing. Die geldt bijvoorbeeld niet voor dividenden van collectieve instellingen voor beleggingen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Hebt u recht op de vrijstelling?

Op uw voorstel van aangifte zal geen rekening gehouden zijn met dividenden die u in 2023 hebt ontvangen maar u kunt uiteraard elementen aan dit voorstel van aangifte toevoegen of wijzigen.

Op Tax-on-web of door het antwoordformulier bij de vereenvoudigde aangifte ingevuld terug te sturen, kunt u de toepassing van de vrijstelling vragen.

U betaalt weinig of geen belastingen. Zal de vrijstelling effect hebben?

De vrijstelling is geen belastingvermindering. Als u geen of onvoldoende personenbelasting betaalt, hebt u dus nog steeds recht op een vrijstelling van roerende voorheffing. Het bedrag van de vrijstelling zal bij onvoldoende personenbelasting terugbetaald worden.

U houdt samen met uw kinderen een effectenrekening aan. U voor het vruchtgebruik, uw kinderen voor de blote eigendom. Wie heeft dan recht op de vrijstelling?

De vruchtgebruiker heeft het wettelijk genot van de inkomsten van de effectenrekening.

Bijgevolg geniet enkel uzelf als vruchtgebruiker van de effectenrekening vrijstelling van roerende voorheffing.

U bent samen met uw broer en zus houder van een effectenrekening. Hoe wordt de vrijstelling in geval van een onverdeeldheid toegepast?

Iedere deelgenoot heeft recht op de dividendvrijstelling via zijn eigen aangifte personenbelasting.

U zult in functie van uw aandeel in de onverdeeldheid een gedeelte van de ingehouden roerende voorheffing in uw persoonlijke naam kunnen aangeven.

U bent gehuwd of wettelijk samenwonend. Geldt de vrijstelling voor u beiden?

De vrijstelling geldt per belastingplichtige.

Bij gehuwden of wettelijk samenwonenden hebben beide partners dus recht op de dividendvrijstelling.

Wordt de rekening gezamenlijk aangehouden, dan verdeelt u de ontvangen dividenden onder u beiden, desgevallend volgens ieders eigendomsaandeel.

Bent u gehuwd volgens het wettelijk stelsel en staat de effectenrekening slechts op naam van één partner dan komt het dividend aan beide partners toe voor gelijke helften. De inkomsten (zelfs van eigen goederen) die tijdens het huwelijk worden genoten, zijn namelijk gemeenschappelijk.

Geldt de vrijstelling ook voor een minderjarige?

Een minderjarig kind hoeft enkel een aangifte in eigen naam in te dienen als het beroepsinkomsten geniet of onderhoudsuitkeringen ontvangt.

De overige belastbare inkomsten moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting van de ouders die het wettelijk genot hebben over die inkomsten.

Een dividend is een roerend inkomen. De dividendvrijstelling zal bijgevolg ook via de aangifte van de ouders moeten verlopen.

Zijn de ouders gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend dan wordt het bedrag aan dividenden van het minderjarig kind in gelijke helften onder beiden verdeeld.

Zijn de ouders gescheiden, dan komen de inkomsten toe aan de ouder die het hoederecht heeft over het kind, tenzij een rechterlijke beslissing er anders over besliste.

Genieten de ouders ook dividenden op een eigen of gezamenlijke rekening dan kunnen deze eveneens recht geven op de vrijstelling. De ouders hebben elk slechts recht op één vrijstellingskorf van 800 euro, die ze kunnen invullen met hun eigen dividenden en die van hun minderjarig kind.

U woont niet in België maar u hebt een Belgische effectenrekening waarop u dividenden hebt ontvangen. Hebt u recht op de dividendvrijstelling?

Ook niet-inwoners hebben recht op de vrijstelling.

Voor zover het dividend niet werd vrijgesteld, bijvoorbeeld op basis van het statuut als “spaarder niet-inwoner”, kunt u de roerende voorheffing recupereren.

Opgelet: De vrijstelling “spaarder niet-inwoner” geldt niet voor Belgische dividenden.
Op Belgische-dividenden zal bijgevolg roerende voorheffing zijn ingehouden.
U kunt deze uiteraard ook via de dividendvrijstelling recupereren.

Bent u gehouden om een aangifte in de belasting niet-inwoners in te dienen, dan zult u via die aangifte de roerende voorheffing kunnen terugvragen. Deze aangifte wordt doorgaans eind september gepubliceerd.

Hoeft u geen aangifte in de belasting niet-inwoners in te dienen, dan zult u een specifieke procedure moeten volgen. U dient een gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende schriftelijke aanvraag in te dienen bij de Adviseur-generaal Centrum Buitenland (Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Centrum Buitenland, Kruidtuinlaan 50 bus 3409, 1000 Brussel – [email protected]).

In de aanvraag moeten de volgende elementen worden vermeld:

 • uw naam, voornaam, geboortedatum en volledig adres,
 • uw buitenlands fiscaal identificatienummer
 • het nummer van uw financiële rekening waarop de terugbetaling moet worden gestort, evenals de naam het adres van de financiële instelling waarbij de rekening wordt aangehouden.

U voegt aan uw aanvraag de volgende documenten toe:

 1. een attest van statuut van niet-inwoner
 2. de documenten waaruit de volgende gegevens blijken:
 • de naam van de vennootschap die de dividenden heeft toegekend
 • het bruto bedrag van de dividenden
 • het tarief van de roerende voorheffing
 • het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing, desgevallend opgesplitst per tarief
 • de datum waarop de dividenden door de vennootschap zijn betaald of toegekend
 • de datum waarop de dividenden door u zijn geïnd.

Aanvullende opmerking:

Los van eventuele vrijstellingen uit het Belgisch recht kunnen niet-inwoners op basis van het dubbelbelastingverdrag dat België is overeengekomen met hun woonstaat een verlaagd tarief aan roerende voorheffing genieten of soms zelfs een volledige vrijstelling voor Belgische dividenden. Doorgaans wordt er voorzien in een verlaagd tarief van 15%.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Financiën.